Hľadať

Vyhľadávanie

Zákaznícka zónaRegistrácia
Zabudli ste heslo?

Funkcie EMANS

inteligentné Riadenie výroby

Inteligentné riadenie výrobyRozsiahla funkcionalita systému umožňuje efektívne plánovať, riadiť, monitorovať a vyhodnocovať jednotlivé operácie a procesy vo výrobnom toku s okamžitým prístupom k výrobným dátam v reálnom čase. Systém je navrhnutý na zabezpečenie  štandardizáciemodularity interoperability v rámci komplexných procesov a zároveň napomáha redukcii odpadovosti, zabraňuje nežiaducim únikom a vzniku nepodarkov vo výrobnom toku.

 

 • Plánovanie výroby na princípe ťahu (JIT/JIS, KANBAN, HEIJUNKA)
 • Autonómne prideľovanie dostupných výrobných zdrojov a riadenie materiálového toku
 • Distribúcia výrobných príkazov v elektronickej forme, bezpapierová výroba
 • Zaznamenávanie šarží použitých komponentov pri výrobe konkrétnych výrobkov
 • Odpisovanie práce pre jednotlivé výrobné operácie a vyhodnocovanie produktivity
 • Vizualizácia pracovných postupov a technologickej dokumentácie pre operátorov
 • Riadenie výrobného toku a realizácie výrobných úkonov na základe technologických kritérií (Poka-Yoke)
 • Vizualizácia aktuálneho stavu plnenia výrobného plánu, distribúcia upozornení pri mimoriadnych situáciách

Smart logistika

Riadenie Smart logistikyImplementácia Smart Industry riešenia umožňuje automatizáciu logistických procesov na základe využitia princípov kyberneticko-fyzikálnych systémov. Okrem zvyšovania kapacity, kvality a výkonnosti dochádza aj k rozšíreniu flexibility jednotlivých operácií v celom dodávateľskom reťazci od logistiky nákupu, vstupnej a výstupnej logistiky, správy skladu, intralogistiky až po logistiku prepravy.

Jednotlivé operácie riadia autonómne a samo-učiace sa algoritmy a systém ako samo-optimalizačné riešenie anticipuje a predchádza vzniku incidentov v strojových, materiálových a ľudských zdrojoch. Bezpečnosť, spoľahlivosť a flexibilnosť systému vnášajú pridanú hodnotu do procesov v zásobovacom reťazci.

 • Riadenie dopĺňania materiálu na výrobných pracoviskách (OnDemand, KANBAN)
 • Rozplánovanie zvozu a rozvozu materiálu na výrobné pracoviská podľa ich aktuálnych potrieb (dynamický MILKRUN)
 • Riadenie dopravníkových pásov a ostatných uzavretých okružných dopravných zariadení
 • Autonómne riadenie a koordinácia dopravných zariadení s optimalizáciou plnenia logistických požiadaviek z výroby
 • Riadenie procesu vychystávania materiálu (jednotlivé objednávky, hromadné vychystávanie, segmentované vychystávanie paralelne vo viacerých skladoch)
 • Kontrola vychystávania materiálu (PickByLight, PickByPoint, PickByVoice), kontrola dodržiavania princípu FIFO
 • Vizualizácia aktuálneho stavu plnenia logistických požiadaviek, distribúcia upozornení pri mimoriadnych situáciách

Riadenie kontroly kvality

Riadenie kontroly kvalityV rámci riadenia kvality zabezpečuje Smart Industry riešenie transparentnosť výrobných procesov aj vďaka traceabilite. Tá umožňuje vytvorenie podrobného rodného listu výrobku ako aj monitorovanie kvalitatívnych indikátorov, ukazovateľov výkonnosti (KPI), či audit trailov. K zabezpečeniu vysokej kvality dochádza autonómnym plánovaním a riadením selektívnych, mimoriadnych a operatívnych kontrolných operácií.

 

 • Plánovanie a riadenie testovania kvality výrobkov podľa predpísaného technologického postupu 
 • Riadenie mimoriadnej a operatívnej kontroly kvality
 • Riadenie kontroly kvality vstupného materiálu a výstupnej kontroly kvality výrobkov
 • Blokovanie a uvoľňovanie materiálu a výrobkov na základe výsledkov kontroly kvality
 • Vizualizácia pracovného postupu a technologickej dokumentácie pre testerov kvality
 • Evidovanie a vyhodnocovanie dôvodov nekvality

Riadenie údržby zariadení

Riadenie údržbyDôležitú úlohu v každom podniku zohráva údržba. Smart Industry riešenie EMANS umožňuje efektívne riadenie údržby, či už ide o operatívnu, plánovanú, korekčnú, preventívnu alebo prediktívnu údržbu. Systém zbiera a spracováva dáta a monitoruje správanie zariadení za účelom predchádzania výskytu porúch.

Kombinácia industriálneho internetu vecí a veľkých dát zabezpečuje prediktívnuoptimálnu stratégiu údržby a pomocou automatického plánovania minimalizuje neočakávané prestoje zariadení. Technický stav zariadenia, jeho výkon alebo opotrebovanie súčiastok možno vyhodnocovať v reálnom čase, čím dochádza k efektívnej redukcii nákladov na prevádzku a údržbu. Inteligentný systém údržby združuje technológiu, dáta, prognózy a zdroje s cieľom zabezpečiť výkonnosť zariadení a eliminovať ich poruchovosť.

 • Plánovanie a riadenie operatívnej a korekčnej údržby zariadení
 • Plánovanie a riadenie preventívnej údržby na základe vyhodnotenia aktuálneho vyťaženia zariadení alebo iných ukazovateľov
 • Plánovanie a riadenie prestavovania výrobných zariadení (SMED)
 • Koordinácia údržby a výroby podľa aktuálneho stavu plnenia výrobného plánu
 • Vizualizácia pracovného postupu a technologickej dokumentácie pre operátorov údržby
 • Vizualizácia aktuálneho stavu plnenia plánu údržby, distribúcia upozornení pri mimoriadnych situáciách

Zber a vyhodnocovanie údajov

Zber a vyhodnocovanie údajovVýrobné a podnikové dáta sú nevyhnutné pre operatívne plánovanie a riadenie podniku. Smart Industry riešenie EMANS zabezpečuje zber, monitorovanie a vyhodnocovanie dát (tzv. Big Data) v reálnom čase prostredníctvom priemyselného internetu vecí. Vedúci zamestnanci tak majú okamžitý prístup k aktuálnym, presným a jednoznačným informáciám.

 

 

 • Monitorovanie vyťaženia pracovníkov
 • Monitorovanie vyťaženia výrobných a dopravných zariadení
 • Vyhodnocovanie celkovej efektivity pracovníkov (OLE)
 • Vyhodnocovanie celkovej efektivity zariadení (OEE)
 • Vyhodnocovanie efektívnosti využitia materiálu (OY)
 • Zber údajov a generovanie jedinečného rodného listu každého výrobku