EMANS od ANASOFTu je finalistom IT PRODUKT roka 2014

23.07.2014

V štrnástom ročníku ude­ľo­va­nia pres­tíž­nych cien IT OSOB­NOSŤ, IT FIR­MA, IT PRO­DUKT a IT PRO­JEKT ro­ka, bol do finále v kategórii IT PRODUKT nominovaný aj EMANS - MES (Manufacturing Execution System) / MOM (Manufacturing operations management) systém.

Päť finalistov, ktorí sa budú uchádzať o víťazstvo vybrala od­bor­ná ko­mi­sia zos­ta­ve­ná z IT no­vi­ná­rov a zá­stup­cov pro­fe­sij­ných IT or­ga­ni­zá­cií v zlo­že­ní: Má­rio Le­lov­ský (ITAS), Bo­ris Ty­ty­ka­lo (SI­TA), Jo­zef Šup­šák (eFO­CUS), On­drej Mac­ko (PC RE­VUE), Ján Šebo (CTF), Fi­lip Han­ker (Ži­vé.sk), Ivan Ko­pá­čik (ISA­CA), Ľubos­lav Lac­ko (IT­news.sk) a Mar­tin Drob­ný (IN­FOWARE).

Finalisti IT PRODUKT 2014

EMANS -  MES (Manufacturing Execution System) / MOM (Manufacturing operations management) systém

EMANS pok­rý­va veľ­ký roz­sah ria­de­nia vý­rob­ných pod­ni­kov od úrov­ne mon­táž­nych pro­ce­sov cez op­ti­ma­li­zá­ciu vý­ro­by až po ma­na­žér­ske in­for­mač­né sys­té­my, pod­po­ru ob­cho­du a mar­ke­tin­gu so za­pra­co­va­ný­mi ino­va­tív­ny­mi prvka­mi. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť ANA­SOFT

ESET Mo­bi­le Se­cu­ri­ty

Pro­dukt je ur­če­ný na ochra­nu smar­tfó­nov a tab­le­tov s ope­rač­ným sys­té­mom An­droid pred rôz­nym ty­pom mal­vé­ru. Ob­sa­hu­je mo­du­ly na An­ti-Phis­hing, An­ti-Theft, Se­cu­ri­ty Audit, SMS&Call fil­ter. Do­te­raz si ho stiah­li viac ako 4 mi­lió­ny pou­ží­va­te­ľov. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť ESET.

Glass CRM

Glass CRM je pl­no­hod­not­né clou­do­vé rie­še­nie CRM kom­plet­ne in­teg­ro­va­né s tech­no­ló­giou Goog­le Glass, kde ko­mu­ni­ká­cia me­dzi pou­ží­va­te­ľom a ap­li­ká­ciou pre­bie­ha na zá­kla­de hla­su, pri­čom ov­lá­da­nie je mož­né aj do­ty­ko­vý­mi ges­ta­mi. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť RES­CO.

sli.do

Sli.do je ino­va­tív­na webo­vá ap­li­ká­cia, kto­rá slú­ži or­ga­ni­zá­to­rom a pred­ná­ša­jú­cim na zvý­še­nie inter­ak­cie na po­du­ja­tiach. Pub­li­ku pri­ná­ša mož­nosť ak­tív­ne sa za­pá­jať pros­tred­níc­tvom hla­so­va­nia a kla­de­nia otá­zok cez mo­bil­né za­ria­de­nia. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť sli.do.

Spee­do­me­ter by Sy­gic

Ap­li­ká­cia upo­zor­ňu­je vo­di­čov na ce­lom sve­te o roz­mies­tne­ní rých­los­tných ra­da­rov a ka­mier na sve­tel­ných kri­žo­vat­kách. V ap­li­ká­cii náj­du pou­ží­va­te­lia aj ak­tuál­ne rých­los­tné li­mi­ty na ces­tách a roz­mies­tne­né ra­da­ry
od pré­mio­vých glo­bál­nych do­dá­va­te­ľov. Pro­dukt prih­lá­si­la spo­loč­nosť Sy­gic.

Vý­sled­ky bu­dú vy­hlá­se­né 25. sep­tem­bra 2014 na sláv­nos­tnom po­du­ja­tí IT GA­LA.

Viac informácií o cene IT PRODUKT roka 2014 na www.itnews.sk

Zdroj: www.itnews.sk