Adaptácia sekvenčnej logistiky na štíhle a pružné zásobovanie | Rozhovor

15.02.2021

Adaptácia sekvenčnej logistiky na štíhle a pružné zásobovanie WMS

Dodávatelia a prevádzkovatelia sa budú viac zameriavať na také logistické riešenia a prevádzkové stratégie, ktoré umožnia zachovať kontinuitu a udržateľnosť ako prevádzkových, tak aj obchodných procesov.

Pandémia prispela k urýchleniu digitalizácie naprieč rôznymi odvetviami z objektívnych dôvodov, vrátane logistiky. „Mnoho podnikov očakáva alebo plánuje zmeny vo svojich prevádzkových stratégiách následkom pandémie koronavírusu, predovšetkým zameraním sa na také riešenia a prevádzkové modely, ktoré umožnia zachovať kontinuitu a udržateľnosť ako prevádzkových, tak aj obchodných procesov,“ vysvetľuje Peter Bílik, Smart industry solution designer spoločnosti ANASOFTv rozhovore pre časopis Systémy Logistiky.

Čo je podľa vašich skúseností základom pre nastavenie dobre fungujúcej spolupráce v rámci sekvenčného vychystávania? Čo všetko je nutné systémovo vyriešiť, aby dodávky boli naozaj presné a bezproblémové?

Peter Bílik Smart industry solution designer ANASOFTZákladom pre nastavenie dobre fungujúcej spolupráce medzi dodávateľom dielov a odberateľom (výrobcom), čo sa týka riadenia zásobovania a logistických tokov, je dátová transparentnosť a systémová integrácia. Dátová transparentnosť v reťazci od odberateľa, respektíve jeho montážnej linky, až po dodávateľa - jeho skladov a medziskladov, prispieva k zoštíhleniu zásobovacích tokov a znižovaniu zásob pri montážnych linkách, čo sú výhody Just in Time/Just in Sequence zásobovania. Zároveň však umožňuje aj riadenie zásob v reálnom čase, čo sa stáva čoraz väčšou prioritou výrobných spoločností, ktoré sa musia vysporiadať s kolísavým odberateľským dopytom a rastúcou variabilitou produktov pre účely väčšej personalizácie.

A integrácia je spôsob ako to dosiahnuť, obzvlášť v dobe, kedy sa paradigma výroby a zásobovania transformuje na ťahový systém založený na dopyte. Preto je nutná digitalizácia, ktorá sa predovšetkým pri väčších podnikoch a ich dodávateľoch (OEM v prípade automotive) stala bežnou normou. Podnikové systémy odberateľov a dodávateľov sú vzájomne synchronizované a koordinované, obzvlášť v prípade plánovania.

A čo všetko je nevyhnutné systémovo vyriešiť?

To závisí od jednotlivých procesov v dodávateľskom reťazci, nakoľko každá prevádzka má svoje špecifiká vzhľadom na služby, ktoré poskytuje. Presné a bezproblémové dodávky zahŕňajú nemalý objem rôznorodých postupov a požiadaviek, ktoré musí príslušná prevádzka zabezpečiť a to i v tak štandardizovanom prostredí ako je automobilový priemysel.

V oblasti výrobnej logistiky a zásobovania automobilového priemyslu sa dlhodobo pohybujeme, a projekty a požiadavky sú rôznorodé, aj keď sa primárne rieši Just in Time/Just in Sequence zásobovanie. Na jednej strane máte dodávateľa kolies, ktorý kolesá montuje na svojej bezobslužnej kompletne automatizovanej montážnej linke. Tá je prepojená s plánovaním automobilového závodu a dokáže flexibilne meniť svoje výrobné plány podľa nových požiadaviek alebo potrieb odberateľa (výrobný takt na jedno koleso je 22 sekúnd) a expedovať požadované kolesá na montážnu linku automobilky v niekoľkých minútach. Na druhej strane máte dodávateľa, ktorý riadi medzinárodné zásobovacie toky a v medzisklade v blízkosti automobilky nielen dodáva, ale aj finalizuje komponenty - pripravuje ich do montážnej sekvencie a vykonáva kontrolu kvality pred finálnou Just in Sequence dodávkou na montážnu linku automobilového závodu.

V prvom prípade potrebuje subdodávateľ riadiť aj svoju montážnu linku. V druhom prípade ide o montáž nárazníkov, ale  aj riadenie zásobovania káblových zväzkov. Takže dodávateľ potrebuje efektívne riadiť pracoviská montáže nárazníkov (teda riadenie nástrojov podľa správnych technických parametrov v toku variabilnej výroby) a zabezpečiť ich požadovanú kvalitu ako aj riadiť efektívne a štíhle sklad káblových zväzkov vrátane presnosti a bezchybnosti týchto komponentov.

To sa zabezpečuje preventívnou diagnostikou kvality, udržovaním kapacít zásob, aby sa predchádzalo výpadkom, ale aj zabezpečením optimálneho vyťaženia skladových kapacít na základe predikcie objednávok koncového odberateľa. Pri riadení dodávok káblových zväzkov využíva systém WES (Warehouse Execution System) k zabezpečeniu Just in Sequence dodávok. V prípade oboch projektov ide o komplexné a sofistikované logistické riešenia so špecifickými požiadavkami a parametrami.

Dátová transparentnosť a systémová integrácia medzi odberateľom a dodávateľom sú nevyhnutnosťou pre presné, včasné a bezchybné dodávky v štíhlych zásobovacích reťazcoch…

To platí obzvlášť v prípadoch núdzových alebo výnimočných situácií, kedy odberateľ a dodávateľ musia reagovať bezodkladne. Okrem toho sú dátová transparentnosť a systémová integrácia nevyhnutné už pre zabezpečenie štandardných požiadaviek spoločností na optimalizáciu materiálových tokov, znižovanie prestojov a výpadkov, elimináciu vzniku odpadov, a evergreenom zostáva samozrejme optimalizácia prevádzkových nákladov.

A to všetko sa už bez digitalizácie, automatizácie a riešení inteligentnej logistiky neobíde, čo zároveň potvrdila aj nedávna situácia s koronakrízou.

Vidíte v oblasti sekvenčného vychystávania nejaké trendy? A kam táto oblasť smeruje, čo môžeme očakávať? Ako podľa vás vstúpi do systému sekvenčného vychystávania umelá inteligencia? Čo nové prinesie, čo sa zmení – aký je v tomto smere váš predpoklad?

Trendy nielen v sekvenčnom vychystávaní, ale celkovo v riadení zásobovacích reťazcoch prepísala pandémia. Zatiaľ čo predtým sa trendy vo všeobecnosti točili okolo „wearables“ ako napríklad skenery a čítačky vsadené do rukavíc namiesto klasických príručných čítačiek kódov, semi-automatických AGV a plne automatických AGV, v roku 2020 musela čeliť logistika väčším výzvam. A to predovšetkým v prípade globálnych zásobovacích reťazcov.

Niektoré podniky zistili, že síce majú štíhle materiálové toky, avšak tie nepočítajú s eventualitou medzinárodných výpadkov dodávok materiálu a komponentov. Pandémia je iba jeden z faktorov vplývajúcich na globálne a medzinárodné zásobovanie, pridávajú sa tiež klimatické zmeny i politicko-ekonomické napätie medzi krajinami. To sa tiež podpisuje pod čiastočnú deceleráciu globalizácie a očakávané väčšie zameranie na regionálnych dodávateľov a zásobovacie reťazce.

Môžete uviesť ďalší trend?

Samozrejme. Ide o zvýšenie dôrazu na zákazníka, tzv. customer-centric zameranie, a napĺňanie zákazníckych individuálnych preferencií na produkty a služby. A to vrátane sériovej výroby s cieľom častejšej rotácie sortimentu, ako aj jeho variability. Oba tieto trendy majú tiež priamy dopad na zásobovacie reťazce a Just in Sequence/Just in Time zásobovanie, vrátane sekvenčného vychystávania.

Už teraz môžeme konštatovať, že pandémia prispela k urýchleniu digitalizácie naprieč rôznymi odvetviami z objektívnych dôvodov, vrátane logistiky. Mnoho podnikov očakáva alebo plánuje zmeny vo svojich prevádzkových postupoch následkom pandémie koronavírusu, predovšetkým zamarením na také riešenia a prevádzkové stratégie, ktoré umožnia kontinuitu a udržateľnosť ako logistických, tak aj obchodných procesov.

To znamená, že sa budú zameriavať na vytvárane agilných podnikových stratégií, aby nedisponovali len štíhlymi materiálovými tokmi a zásobovaním, ale aby boli aj pružné a dostatočne odolné. Vďaka tomu sa budú môcť dynamicky adaptovať na novo vznikajúce podmienky alebo situácie v podniku aj mimo neho. Vo vzťahu k Just in Sequence/Just in Time  dodávkam sa to týka napríklad aj držania núdzových zásob pre prípady dočasných výpadkov dodávok.

Jedným z trendov, ktorý predchádzal vypuknutiu pandémie, bolo rozširovanie služieb dodávateľov alebo prenesenie niektorých činností, ktoré pôvodne vykonávali výrobcovia, na dodávateľov. Je to tak?

Je, pretože dodávatelia rozširujú svoje portfólio služieb, ktoré do procesov Just in Sequence/Just in Time zásobovania integrujú tiež úkony predmontážnej prípravy dielov, tiež kompletizácie komponentov (aj od iných dodávateľov), vykonávanie rôznych druhov a typov skúšok kvality, prebaľovanie materiálu a iné služby. Práve inteligentné riadiace systémy, ktoré sú škálovateľné a modulárne, umožňujú dodávateľom poskytovať tieto dodatočné (rozšírené) služby, okrem primárnych prínosov optimalizácie výkonu, kapacity a rýchlosti zásobovania.

Vzhľadom na potenciál digitálnych technológií a revíziu obchodných modelov dodávateľov orientovaných na poskytovanie služieb môžeme očakávať, že sa dodatočné (aj montážne) služby čoskoro stanú normou (k čomu už u niektorých dodávateľov prišlo). Horúcou témou sú tiež iniciatívy eko-logistiky, kde sú digitálne technológie taktiež veľmi nápomocné. V tomto ohľade je tiež zaujímavý aj koncept cirkulárneho zásobovacieho reťazca, ktorý by mal čoskoro začať dostávať reálne kontúry aj v praxi.

Aký význam prikladáte umelej inteligencii?

Samoučiace sa algoritmy a algoritmy umelej inteligencie sa už využívajú v riešeniach inteligentnej logistiky vrátane Just in Sequence/Just in Time zásobovania (napríklad vo WES moduloch Smart Industry systémov). Vzhľadom na veľké objemy a variabilitu dodávaných dielov a medziproduktov, ako aj ich rôznych výrobcov/dodávateľov, sa už tieto algoritmy využívajú pre synchronizáciu a koordináciu rôznych tokov pri riadení zásobovania v reálnom čase.

Tiež sa využívajú aj pre dynamický slotting v meziskladoch, aby sa zaistili čo najkratšie zásobovacie cykly. Aj vzhľadom na následky pandémie, zavádzanie riešení a systémov s AI bude v nadchádzajúcom období rásť - od analýzy dát (prediktívne modely pro prognostiku zásobovania dielov na báze štruktúrovaných dát, ale tiež aj na základe projekcie spotrebiteľského správania a dopytu na základe neštruktúrovaných dát, čomu sa následne budú podriaďovať výrobné a zásobovacie plány) až po autonómne riadenie logistiky.

Aj s rastúcou digitalizáciou a automatizáciou sa budú viac využívať AI technológie, dodávateľské spoločnosti už v súčasnosti implementujú technológie digitálnych dvojčiat (inteligentné autonómne agenty, softvérový boti) napríklad pre Just in Sequence/Just in Time riadenie v supermarketoch alebo bufferoch dielov a komponentov, ale tiež pre integráciu montážnych a zásobovacích procesov a inteligentnej alokácii a riadeniu zdrojov (ľudských, materiálových, technologických).

Rozhovor bol pôvodne zverejnený na stránke časopisu Systémy Logistiky.

Smart Industry newsletter

Prípadové štúdie, novinky a zaujímavosti o digitálnej revolúcii v priemysle priamo do vašej schránky.


Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov spoločnosťou ANASOFT APR, spol. s r.o. za účelom zasielania newslettera a informácií súvisiacich s našimi službami a produktami. Máte právo proti tomuto spracúvaniu namietať na mailovej adrese gdpr@anasoft.com alebo na korešpondenčnej adrese spoločnosti. Viac informácií: Ochrana osobných údajov.
 

Mohlo by Vás zaujímať

Ako na podnikovú logistiku v post-pandemickom svete

Výrobné podniky a zásobovacie reťazce absolvovali zaťažkávaciu skúšku počas pandémie ochorenia COVID-19. Zachovanie obchodnej a prevádzkovej kontinuity v mnohých prípadoch záviselo od miery digitalizácie v podniku. 

Ako vybrať správny WMS systém a nezblázniť sa

Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu? 

Ako zabezpečiť Just in Time zásobovanie pri stúpajúcej variabilite výroby | Webinár

Ako zabezpečiť včasné zásobovanie výrobných liniek a pracovísk správnymi a kvalitatívne nezávadnými komponentami pri stúpajúcej variabilite vyrábaných produktov?