6 rozhodujúcich kritérií pre výber správneho MES systému

02.02.2023

Ako vybrať správny MES systém

Výber a nasadenie nového MES systému patria medzi kľúčové rozhodnutia podniku. Pripravili sme pre vás krátke zhrnutie, na ktoré body by ste sa mali zamerať pri výbere MES systému.

V dobe narastajúcej automatizácie a nezastavujúcej sa digitalizácie sa stáva MES systém kľúčovým riešením pre akúkoľvek výrobnú prevádzku. Výber takto rozsiahleho softvérového riešenia nemusí byť vždy jednoduchý. A rovnako sa ani implementácia nemusí obísť bez výziev.

Ako teda vybrať MES systém, ktorý sa najlepšie hodí do vašej prevádzky?

Funkcionalita systému je jedným z najdôležitejších kritérií, nakoľko určuje aké úlohy môže MES systém vykonávať. A od funkcionality a vlastností systému zároveň závisí aj ako dobre bude systém pridelené úlohy vykonávať.

Neobetujte však jednoduchosť používania v prospech funkčnosti. Zložitý a ťažkopádny MES systém sa rýchlo stane skôr príťažou ako pomocou. Integrácia je tiež kritická, pretože dobrý MES systém by mal byť schopný sa bezproblémovo napojiť na ostatné podnikové softvérového riešenia vo vašej prevádzke, ako aj na výrobné, či montážne zariadenia.

Dôležitým aspektom je aj podpora a údržba. Uistite sa, že máte k dispozícii odborníkov nielen pre prípady výpadkov, ale aj pre ďalší rozvoj. Škálovateľnosť tiež patrí medzi kritériá, ktoré by sa nemali prehliadnuť. Najmä ak ešte len začínate s pilotným projektom alebo očakávate nárast a rozvoj výroby.

A nakoniec, nezabudnite pri výbere zohľadniť nielen cenu diela, ale aj „skryté“ náklady, ktorými môže byť napríklad integrácia alebo zaškolenie.

Aj keď výber správneho riešenia MES pre vašu výrobnú prevádzku sa môže zdať náročný, s nasledovnými 6 kľúčovými kritériami sa budete ľahšie orientovať.

6 kriterii pre vyber MES sytemu

Pri výbere MES systému by ste mali zvážiť týchto 6 kľúčových kritérií:

1) ciele a funkčnosť

2) užívateľský komfort

3) celkové a prevádzkové  náklady 

4) škálovateľnosť

5) integrovatelnosť

6) zákaznícka podpora a údržba

V praxi to predstavuje nasledovný postup.

 

6 kritérií pre výber správneho MES systému

1) Definujte si svoje obchodné ciele a očakávania funkčnosti nového MES systému

MES systém predstavuje vynikajúcu príležitosť pre podniky, ktoré chcú optimalizovať svoje výrobné procesy, zoštíhliť ich a automatizovať. Výberom a úspešným nasadením správneho MES systému bude podnik schopný dosiahnuť svoje prevádzkové a predovšetkým obchodné ciele

 • rýchlejšie,
 • efektívnejšie
 • a s menšími nákladmi

než ponúkajú tradičné alternatívy.

Preto je prvým krokom vytvorenie zoznamu očakávaných funkcií. Funkcie by mali byť predovšetkým odvodené od

 • výkonnostných očakávaní prevádzky
 • a typu procesov,

ktoré má budúci MES systém riadiť. Tento zoznam poslúži ako základný referenčný rámec pre identifikovanie najvhodnejších riešení pre vašu prevádzku.

2) Uistite sa, že systém je užívateľsky prívetivý

MES systém sa predovšetkým nasadzuje do výrobných prevádzok. Častokrát ide o náročné prostredia. Aj to je jeden z dôvodov prečo by malo byť rozhranie MES systému

 • ergonomické
 • a užívateľsky prívetivé.

Ďalším nezanedbateľným dôvodom užívateľskej jednoduchosti je aj doba učenia. Praktické rozhranie skracuje dobu potrebnú na to, aby sa obsluhujúci personál oboznámil s novým systémom. A začal ho zmysluplne používať. Príjemná užívateľská skúsenosť má aj psychologický efekt: minimalizuje odpor zamestnancov k

 • novému systému
 • a novému spôsobu práce.

Dômyselný dizajn rozhrania, ktorý zohľadňuje, ako sa

 • zamestnanci učia
 • a interagujú so softvérom,

pomáha vytvárať užívateľské prostredie, v ktorom sa dá jednoducho používať. Väčšina overených MES systémov prešla dôsledným užívateľským testovaním.

Avšak vždy môžete požiadať svojich zamestnancov o spätnú väzbu s ktorým typom MES systému sa im lepšie pracuje.

UX systému MES pre užívateľov a pracovníkov

3) Zvážte celkové náklady projektu ako aj na prevádzku MES systému

Cena za riadiaci softvér zostáva kľúčovým faktorom. Pri tendroch to ani inak nejde. Treba si však dôsledne prezrieť, aká položky predložená cenová ponuka obsahuje. Bežnou súčasťou cenovej ponuky sú:

 • počiatočné nákupné náklady,
 • inštalačné poplatky,
 • licencie,
 • konzultácie,
 • zaškolenie
 • či priebežné náklady na údržbu.

Nasadenie MES systému sa takmer vždy viaže aj na ďalšie náklady. Vo väčšine prípadov ide o nákup

 • automatizačných technológií
 • a priemyselných zariadení.

Príprave rozpočtu by preto vždy mala predchádzať aj štúdia mapujúca aké ďalšie zariadenia bude nutné zaobstarať, aby podnik dosiahol požadovanú výkonnosť a ďalšie stanovené ciele.

Zároveň si treba s dodávateľmi vyjasniť, či cena v predloženej ponuke sa týka výhradne iba dodávky MES systému, alebo aj jeho prevádzky. Tým predídete nedorozumeniam a prekvapeniam, ktoré by neskôr mohli ohroziť vaše plánované prevádzkové náklady.

4) Uistite sa, že systém je škálovateľný

Pri výbere MES systémov predstavuje škálovateľnosť významnú vlastnosť systému. Prevádzky sa často rozširujú a podniku rastú, preto si potrebujú byť istí, že ich výrobný systém sa dokáže adekvátne rozširovať s pribúdajúcimi požiadavkami.

Ak sa uistíte, či váš nový výrobný MES systém je škálovateľný, budete mať istotu, že ďalší rast podniku alebo jeho nové potreby neohrozia funkčnosť systému, a v konečnom dôsledku ani podnik.

Okrem toho, že škálovateľný MES systém dodá prevádzke dnes už nevyhnutnú flexibilnosť, je zároveň efektívnou zárukou ochrany investícií.

MES systém, ktorý je škálovateľný nebude nutné nahradiť, ak príde k 

 • zmenám prevádzkových alebo obchodných priorít,
 • či rozšíreniu alebo zmenšeniu samotnej prevádzky.

Škálovateľnosť MES systému zaručuje jeho adaptabilnosť aj na

 • nečakané zmeny,
 • zmenené zákaznícke správanie,
 • a nové trhové okolnosti.

5) Overte, či je MES systém integrovateľný s vaším podnikovým softvérom a zariadeniami

Pre úspešné nasadenie MES systému a jeho bezchybnú prevádzku je rozhodujúce, aby bol integrovateľný s už používanými podnikovými systémami (napríklad ERP, WMS, MRP, CRM a iné) vo vašom podniku.

Je dôležité venovať čas preskúmaniu

 • špecifikácií,
 • požiadaviek na kompatibilitu
 • a analytických nástrojov.

Uistíte sa tak, že vami vybraný MES systém bude fungovať podľa očakávaní pri integrácii s existujúcimi riešeniami, a v prípade automatizácie aj zariadeniami .

Platí to aj z hľadiska bezpečnosti a dátovej integrity. Kompatibilita medzi softvérmi pomáha pri predchádzaní narušeniu údajov a potenciálnym útokom škodlivého softvéru (malware). 

Integrácia MES systému s automatizačnými a výrobnými zariadeniami

6) Uistite sa, že je k dispozícii spoľahlivá zákaznícka podpora

MES systém je pomerne komplexný a sofistikovaný riadiaci softvér.

Aj po

 • bezproblémovom nasadení,
 • hladkom testovaní
 • a úspešnom zaškolení príslušného personálu

môžu nastať nedorozumenia alebo neštandardné operácie.

Kvalitná zákaznícka podpora (hotline) dokáže aj v prípade atypických alebo kritických situácií zabezpečiť, aby nedošlo k

 • odstaveniu výrobnej linky
 • alebo neželanému poškodeniu výrobných zariadení a technológií.

Štandardom je poskytovanie zákazníckej podpory počas výrobných zmien, v prípade potreby je možné získať aj permanentnú podporu v režime 24/7.

Okrem zákazníckej a technickej podpory je dobré zistiť ako potenciálny dodávateľ vykonáva údržbu MES systému.

AKÉ ĎALŠIE KRITÉRIÁ JE DOBRÉ zvážiť pri výbere MES systému?

1. Veľkosť vášho podniku alebo prevádzky

Jedným z faktorov, ktorý musíte zvážiť pri výbere MES systému, je veľkosť vášho podniku (alebo prevádzky). Ak sa váš podnik zaraďuje medzi menšie a stredné, nemusíte nutne potrebovať celý rozsah funkcionality, akou MES systém disponuje.

Naopak, v prípade očakávanej rozsiahlej implementácie budete potrebovať robustnejší systém, ktorý

 • zvláda spracovávať veľké objemy dát v reálnom čase
 • a zároveň bezchybne riadiť výrobné zariadenia a nástroje.

2. Typ prevádzky a odvetvie

Ďalší faktor, ktorý ovplyvňuje rozhodovanie pri výbere MES systému je povaha vášho podnikania. Ak máte zložitý výrobný proces, budete potrebovať systém, ktorý je ho schopný celý pokryť. To môže znamenať napríklad aj

 • riadenie materiálového toku
 • alebo riadenie údržby zariadení a nástrojov.

MES systémy môžu disponovať aj

 • odvetvovými špecifikáciami
 • a funkciami navrhnutými pre konkrétne výrobné oblasti.

MES pre výrobu v automotive sa odlišuje od MES systému pre farmaceutickú výrobu alebo pre kovovýrobu. Preverte si pre aký typ prevádzky je príslušný MES systém vhodný alebo sa poraďte s dodávateľmi ako vedia prispôsobiť systém

 • unikátnym požiadavkám
 • a osobitným parametrom vašej prevádzky.

Výber MES systému podľa typu prevádzky

3. Plán rozvoja a investícií

Projektový rozpočet zostáva určujúcim aspektom pri výbere MES systému. Pri plánovaní investícií je dobré počítať aj s

 • potenciálnym upravovaním funkcionality
 • alebo rozširovaním systému po jeho nasadení.

Obzvlášť ak vaša prevádzková stratégia zahŕňa aj dynamický rozvoj.

4. Funkcie, ktoré potrebujete a funkcie s pridanou hodnotou

Každý MES systém disponuje rovnakými základnými funkciami. Niektoré MES systémy ponúkajú rozšírenie funkcií.

Aj preto je dôležité zvážiť, či okrem funkcií, ktoré nevyhnutne potrebujete neexistujú aj také, ktoré nie sú bezprostredne nutné pre riadenie vašej výroby, ale dokážu vám uľahčiť alebo zefektívniť prácu.

Správna kombinácia rozšírených funkcionalít dokonca

 • dokáže zrýchliť návratnosť investície (ROI)
 • a zlepšiť pôvodne projektovanú efektívnosť MES systému.

Napríklad rozšírením MES systému o modul riadenia práce a zamestnancov môžete automatizovať agendu

 • správy prítomnosti,
 • odborných osvedčení,
 • či odpisovania pracovných výkonov

a odbremeniť tak manažérov na prevádzke od personálnej byrokracie.

Nasledovným 6 chybám by ste sa pri výbere nového MES systému mali vyvarovať.

1. Nedostatočná technologická infraštruktúra

Pri výbere MES systému vstupuje zásadne do rozhodovania technologická infraštruktúra. Ak máte zastaranú alebo neexistujúcu infraštruktúru, MES systém nebude môcť plnohodnotne plniť svoju funkciu.

Zavedenie adekvátnej infraštruktúry môže byť súčasťou dodávky MES systému, avšak táto položka sa nevyhnutne prejaví aj na celkovom rozpočte projektu.

2. Nedefinovanie zadania systému

Jednou z najčastejších chýb pri výbere nového systému MES je nejasné definovanie zadania. Bez jasného pochopenia toho, čo má systém dosiahnuť, môže byť ťažké vybrať správny výrobný softvér. A zároveň ho aj bezchybne nakonfigurovať, aby vyhovoval potrebám vášho podniku.

Navyše, nedefinovanie cieľov systému môže viesť k frustrácii zamestnancov, ktorí si nie sú istí, ako im má systém pomôcť zlepšiť ich prácu. A tým pádom viesť aj k demotivácii pri zaškoľovaní na prácu s novým systémom.

3. Nezapájanie zamestnancov do prípravného procesu

Ďalšou chybou, ktorá sa často robí pri výbere nového MES systému, je nezapojenie zamestnancov. Je dôležité získať informácie od personálu, ktorý bude či už priamo alebo nepriamo pracovať so systémom o tom, aké potreby by mal MES systém napĺňať.

Zároveň zamestnanci z prevádzky sú dobrým zdrojom relevantných podnetov, ktoré by mohli byť zohľadnené pri príprave a zadefinovaní zadávacej dokumentácie.

Konzultovanie výberu nového MES systému si zamestnancami

4. Nevyškolenie zamestnancov

Ďalšou chybou, ktoré je dobré sa vyhnúť pri výbere nového MES systému, je nedostatočné zaškolenie zamestnancov. Je dôležité zabezpečiť zamestnancom primerané školenie či už pred implementáciou alebo počas testovacej fázy, aby boli schopní systém správne a efektívne využívať.

Okrem toho môže správne školenie pomôcť predchádzať frustrácii zamestnancov

 • pri zmene pracovných postupov
 • a znížiť pravdepodobnosť chýb,

ktorých by sa mohli dopúšťať pri práci s novým systémom alebo súvisiacimi zariadeniami.

5. Neotestovanie MES systému

Súčasťou výberového procesu je aj vyskúšanie si preferovaných MES systémov. Pomerne bežnou súčasťou výberového procesu sú referenčné návštevy, kde sa môžete pozrieť ako systém funguje v reálnej prevádzke.

Je to aj priestor na odsledovanie jednotlivých rozhraní MES systému

 • ako s nimi zamestnanci môžu interagovať,
 • či sú dostatočne ergonomické pre vaše potreby
 • alebo pre váš typ prevádzky.

V prípade možnosti si môžete aj vyskúšať, ako sa príslušným MES systémom pracuje,

 • aká je jeho responzivita,
 • či zložitosť ovládania.

6. Nepripravení dodávatelia

Súčasťou implementácia MES systému je jeho integrácia na

 • ostatné podnikové systémy (väčšinou ERP)
 • a výrobné alebo automatizačné technológie.

Integračný proces preto nevyhnutne predstavuje koordináciu viacerých dodávateľov nielen pri samotnej implementácii, ale aj pri testovaní MES systému v prevádzke.

Preto treba pripraviť dodávateľov na nevyhnutnú súčinnosť, napríklad aj časovým harmonogramom. Druhou možnosťou je prenajať si integračného manažéra alebo požiadať dodávateľa MES systému, aby tento postup celý zastrešil.

Integrácia MES systému s dodávateľmi

Výber nového MES systému je pomerne komplexný proces. Dôsledná príprava uľahčí celý proces a zamedzí nedorozumeniam a zbytočnému preťahovaniu celého postupu. Ak plánujete vyberať nový MES systém, neváhajte sa poradiť s našimi konzultantmi a analytikmi

11 najväčších digitálnych trendov a prognóz pre výrobu a priemysel na rok 2023

Jedna kríza strieda druhú krízu. Krízový manažment sa stáva každodennou normou riadenia podniku. Aj vzhľadom na tento stav udalostí vyberáme najväčšie trendy a technológie, ktoré budú dominovať výrobnému priemyslu v roku 2023.

5 kľúčových prínosov OEE v dobe digitálnej revolúcie

OEE patrí dlhodobo medzi tradičné nástroje zlepšovania výroby. Aké výhody prináša v ére digitálnej revolúcie Industry 4.0? Ako môže OEE pomôcť pri digitalizácii a automatizácii výroby?

"Kyber-automatizácia, rozšírená inteligencia a digitálne dvojčatá prispievajú ku kontinuálnym inováciám podnikových procesov"

Ako napreduje digitálna transformácia, čo je Logistika 4.0, aké sú súčasné trendy digitalizácie a automatizácie a čo možno očakávať od najbližšieho obdobia z pohľadu prevádzkových procesov aj vzhľadom na globálne a lokálne faktory, ktoré ich priamo ovplyvňujú.