11 najväčších digitálnych trendov a prognóz pre výrobu a priemysel na rok 2023

30.12.2022

10 najväčších digitálnych trendov a prognóz pre výrobu a priemysel na rok 2023

Jedna kríza strieda druhú krízu. Krízový manažment sa stáva každodennou normou riadenia podniku. Aj vzhľadom na tento stav udalostí vyberáme najväčšie trendy a technológie, ktoré budú dominovať výrobnému priemyslu v roku 2023.

Jedna kríza strieda druhú krízu. Krízový manažment sa stáva každodennou normou riadenia podniku. 

No aj napriek pesimistickým vyhliadkam väčšina podnikov pokračuje vo svojej prevádzke. Prekonávania kríz a prekážok sa stalo bežnou súčasťou v každej oblasti a inak tomu nie je ani vo výrobe a priemysle.

Riešenie na prudké a nečakaná zmeny však zostáva rovnaké: inovácie.

Aj vzhľadom na momentálny vývoj udalostí sme pozreli na to, aké trendy a technológie budú dominovať roku 2023.

infografika 11 digitálnych trendov vo výrobe a priemysle na rok 2023

1. Priemyselný internet vecí (IIoT) do každej prevádzky

Priemyselný internet vecí (IIoT) je nielen kľúčovou, ale základnou technológiou digitálnej revolúcie v priemysle. Keďže náklady na hardware a služby s podporou internetu vecí neustále klesajú, viac výrobných podnikov, skladov a ďalších priemyselných prevádzok závadza IIoT do svojich priestorov.

Primárny účel prečo sa IIoT zavádza je

 • zvyšovať výkon prevádzky,
 • zlepšovať bezpečnosť pracovného prostredia, 
 • zvyšovať efektivitu procesov,
 • a škálovať automatizáciu.

Medzi najvýznamnejšie prínosy priemyselného internetu vecí patrí predovšetkým urýchlenie digitalizácie vo výrobe prostredníctvom:

 • úplnej automatizácie procesov,
 • optimalizácie výrobných tokov,
 • monitorovania a kontroly výrobných a prepravných zariadení v reálnom čase,
 • zlepšenia služieb zákazníkom,
 • a zníženie spotreby energie.

Ale predovšetkým, žiadna digitálna technológia pre priemyselné a výrobné procesy sa už bez dostatočne spoľahlivého internetu vecí nezaobíde. 

A s neustále rastúcim množstvom cloudových služieb a aplikácii na báze služby (EaaS, "Všetko ako služba) nedosiahne žiadna prevádzka bez IIoT dostatočnú konkurencieschopnosť. A ani nebude schopná prekonávať prekážky, ktoré priemyselné odvetvie čakajú. 

Priemyselný internet vecí IIoT

2. hĺbkovÉ dátové analýzy

Cenová dostupnosť senzorov a snímačov v spojení s výkonnou analytikou vytvára ideálne prostredie pre pridanú hodnotu, ktorú prináša priemyselný internet vecí. Cenovo dostupné nástroje umožňujú podnikom získať hodnotné poznatky z údajov generovaných v ich prevádzkach alebo skladoch. Tieto údaje následne slúžia na optimalizáciu a vylaďovanie procesov pre vyššiu efektivitu a úsporu nákladov.

Pokročilá analytická technológia navyše umožňuje podnikom vytvárať podrobné prediktívne modely, ktoré dokážu predvídať budúce problémy skôr, ako nastanú. To napríklad umožňuje proaktívne zásahy údržby, ktoré vedú k menej nákladným opravám alebo zamedzeniu oneskoreniam v dôsledku neočakávaných porúch.

S rozvojom 5G sietí v roku 2023 sa bude naďalej škálovať aj priemyselný internet vecí.  Nižšia latencia a vyššia odozva zlepšia dátovú rýchlosť, čo prispeje k presnejšiemu zberu údajov a ich analýze v reálnom čase

Navyše dátová analytika sa stáva neoddeliteľným nástrojom, technologickým aj kognitívnym, pre väčšinu zásadných rozhodovacích procesov. A to nielen pre exekutívne a manažérske pozície, prediktívne modely pre prognostiku sa stávajú nápomocnými aj pre ostatné pracovné pozície a zaradenia

 • od plánovania výroby,
 • cez nákup,
 • expedíciu
 • až po údržbu. 

Hĺbkové dátové analýzy sú však relevantné aj pre projektových manažérov, nastavovačov výroby a logistických zamestnancov. Na základe dátových analýz môžu

 • odstraňovať úzke miesta v tokoch a procesoch,
 • zoštíhľovať vybrané postupy
 • a vylaďovať pracovno-výrobné metódy. 

hĺbkové dátové analýzy vo výrobe

3. škálovanie metód inteligentnej výroby (smart manufacturing)

Keďže technológie neustále napredujú, čoraz viac spoločností sa zavádza koncepty inteligentných tovární (smart factory) a inteligentnej výroby (smart manufacturing), aby zvýšili svoje výrobné schopnosti a možnosti. V roku 2023 očakávame ešte väčšie rozšírenie týchto konceptov, nakoľko sa rovnako ako priemyselný internet vecí stávajú bežnou súčasťou celého výrobného sektora v rôznych formách.

V nadchádzajúcich rokoch môžeme očakávať prudký nárast automatizácie inteligentnými technológiami, čo bude umožňovať efektívnejšie výrobné procesy s nižšími nákladmi aj vzhľadom na nedostatok potrebnej pracovnej sily.

 • Robotika,
 • umelá inteligencia (AI),
 • strojové učenie (ML),
 • a analýza údajov

sú len niektoré z technológií, ktoré sa použijú na

 • zvýšenie rýchlosti,
 • presnosti,
 • a efektívnosti výroby.

Okrem toho riešenia prediktívnej údržby založené na AI pomôžu podnikom včas odhaľovať anomálie alebo chyby skôr, ako spôsobia nákladné odstávky na výrobných linkách.

Okrem automatizácie a inteligentných technológií môžeme očakávať aj väčšiu integráciu a sieťovanie medzi podnikmi a odvetviami. Inteligentné továrne sa čoraz viac prepájajú s inými odvetviami, ako je zdravotníctvo, automobilový priemysel, energetika, maloobchod a logistika.

Takéto integrácie budú vytvárať nové príležitosti na spoluprácu medzi rôznymi sektormi a budú mať za následok vylepšené služby, akými je

 • prispôsobovanie produktov klientom,
 • a personalizovanú zákaznícku skúsenosť.

Inteligentná výroba a (semi)automatizačné iniciatívy na báze inteligentných technológií ponúkajú mnoho výhod pre podniky, ktoré chcú zostať konkurencieschopné na neustále sa meniacom trhu.

Umožňujú napríklad zefektívnenie operácií so zlepšeným prehľadom o všetkých aspektoch výrobného procesu od počiatočných rozhodnutí o návrhu produktu až po jeho dodanie. To výrobcom umožňuje rýchlo prispôsobovať výrobné linky

 • zmenám požiadaviek zákazníkov,
 • trhového dopytu,
 • alebo nedostatku zásob za chodu.

Inteligentná výroba ponúka množstvo výhod vrátane

 • lepšej viditeľnosti pri všetkých procesoch,
 • zjednodušené výrobné a montážne postupy,
 • znížené prestoje,
 • zvýšenú bezpečnosť a ergonómiu na pracoviskách.

Nemenej dôležitým postupom bude aj prepájane konvenčných zariadení s inteligentnými technológiami. A to predovšetkým

 • digitálnej automatizácie,
 • AI,
 • a robotov.

škálovanie inteligentnej výroby smart factory

4. nárast Autonómnych strojov

Nasadzovanie autonómnych zariadení stúpa každým rokom. Práve nedostatok kvalifikovaných zamestnancov urýchľuje tempo s akým sa autonómne stroje dostávajú do prevádzok. Pretrvávajúci nedostatok zamestnancov a ich dlhodobo zvýšená fluktuácia prispievajú k rentabilnosti nákupu alebo prenájmu autonómnych zariadení. Na základe prepočtu ROI by autonómne stroje neboli až také výhodné, ak by bola situácia na pracovnom trhu ustálená.

Autonómne stroje sú schopné vykonávať opakujúce sa úlohy, ako je

 • rezanie,
 • vŕtanie,
 • lakovanie,
 • zváranie a ďalšie

s malým alebo žiadnym ľudským zásahom. Keď sa stanú čoraz rozšírenejšie, očakávajte od ich používania zníženie nákladov a zároveň zvýšenie produktivity a presnosti.

K existujúcemu diapazónu činností sa už pridávajú aj činnosti spojené so logistikou využívaním AGV a AMR zariadení, predovšetkým pri

 • zásobovaní materiálov,
 • dopĺňaní skladových zásob,
 • presúvaní polotovarov medzi výrobnými pracoviskami,
 • a premiesťovaní rozpracovaných produktov (WiP) medzi jednotlivými halami alebo dokonca podnikmi.

Vyššia miera nasadzovanie autonómnych strojov a zariadení súvisí aj s neustále stúpajúcou robotizáciou. A to aj v prípade podnikov, ktoré sa pri väčšine pracovných úkonov spoliehali na manuálnu prácu.

nárast autonómnych strojov

5. Nová generácia prediktívnej údržby

Riešenia prediktívnej údržby využívajú umelú inteligenciu (AI) a strojové učenie, aby mohli identifikovať potenciálne problémy s výrobnými alebo prepravnými zariadeniami. A tak im predchádzať. Prediktívna údržba poskytuje priemyselným podnikom neoceniteľný nástroj

 • na udržanie efektívnej prevádzkyschopnosti zariadení,
 • a zároveň na optimalizáciu nákladov spojených s neočakávanými prestojmi a opravami.

Využitím údajov zozbieraných zo senzorov v reálnom čase môže prediktívna údržba monitorovať výkon strojov (OEE) a upozorniť operátorov a manažérov

 • ak sa prekračujú nastavené limity
 • alebo keď sa komponenty nadmerne opotrebovávajú, čo môže viesť k nákladným výpadkom.

Riešenia prediktívnej údržby umožňujú vykonať opravy alebo výmeny dielov skôr, ako dôjde k významnému poškodeniu zariadenia. Vďaka tomu sa zvyšuje celková spoľahlivosť prevádzky.

Prediktívna údržba nešetrí len náklady pri predchádzaní opravám zariadení, ale aj pri optimalizácii spotreby energie v dôsledku neefektívnej prevádzky strojov.

Medzi ďalšie výhody prediktívnej údržby patria:

 • upozornenie na blížiace sa zlyhanie alebo poruchu,
 • optimalizácia produktivity identifikáciou osvedčených postupov a trendov v odvetví z iných podnikov (zdieľanie a výmena dát),
 • reporting presných informácii o výkone jednotlivých zariadení v reálnom čase.

Vďaka týmto prínosom môžu výrobné podniky zostávať agilné v neustále sa meniacom prostredí a pritom

 • znižovať prevádzkové náklady,
 • súčasne zvyšovať produkciu,
 • a zlepšovať štandardy kontroly kvality.

nové generácia prediktívnej údržby

6. Industriálne Digitálne dvojčatá

Pokiaľ podnik disponuje priemyselným internetom vecí (IIoT) a zavádza digitálnu automatizáciu do svojich výrobných a zásobovacích procesov, málokedy to dokáže bez technológie digitálnych dvojčiat.

Digitálne dvojča je virtuálna reprezentácia reálneho procesu, produktu alebo zariadenia a pomáha preklenúť priepasť medzi fyzickými a digitálnymi prostredím, čím sa zefektívňuje priemyselné procesy.

Táto technológia umožňuje väčšiu kontrolu nad kvalitou a bezpečnosťou prostredníctvom hodnovernou simuláciou procesov. To umožňuje podnikom lepšie identifikovať potenciálne problémy skôr, ako sa vyskytnú v reálnej prevádzke. Vďaka technológii digitálneho dvojčaťa môžu inžinieri analyzovať údaje v reálnom čase, aby mohli predvídať prekážky a robiť rozhodnutia rýchlejšie.

Okrem toho zlepšuje komunikáciu medzi operačnými tímami a návrhármi, pretože môžu virtuálne spolupracovať prostredníctvom digitálnych modelov. Táto technológia umožňuje výrobným podnikom rýchlo reagovať v prípadoch, kedy je potrebné implementovať úpravy alebo prispôsobenia na produktov bezodkladne.

Návrhári a inžinieri môžu použiť simulácie na testovanie potenciálnych návrhov bez toho, aby museli najprv fyzicky zostaviť verziu prototypu. Vďaka tomu môžu odladiť tak nielen samotný produkt, ale aj proces jeho vzniku.

Spoločnosti, ktoré si osvoja túto technológiu získajú

 • väčšiu prevádzkyschopnosť,
 • lepšie využitie zdrojov,
 • a znížené náklady spojené s prestojmi vo výrobe v dôsledku menšieho počtu chýb vo svojich výrobkoch.

Táto technológia tiež ponúka podnikom prediktívne analytické schopnosti, ktoré im umožňujú prognózovať poruchy alebo požiadavky údržby predtým ako vznikne skutočná potreba.

Digitálne dvojčatá môžu tiež poskytnúť lepší prehľad o riadení dodávateľského reťazca tým, že poskytnú údaje o tom, ako sa materiály používajú. 

Čo je však dôležitejšie, digitálnej dvojčatá sú tajnou zbraňou digitálnej automatizácie.

Okrem simulácií a sprehľadnenia dátových tokov vo výrobe a zásobovaní sú digitálnej dvojčatá aj nástrojom ako "oživiť" prevádzkové zariadenia. Digitálnej dvojčatá umožňujú ne-inteligentným (ne-smart) zariadeniam získať formu umelej inteligencie a tak proaktívne vstupovať do procesov.

Nasadenia tejto technológie na flotilu manipulačných a prepravných zariadení umožní autonomizáciu zásobovacích procesov. Zariadenia si prostredníctvom svojho digitálneho dvojčaťa, virtuálneho avatara,

 • odovzdávajú informácie,
 • vzájomne sa koordinujú pri vykonávaní pracovných zadaní,
 • a navzájom sa synchronizujú, aby potrebné diely boli dodávané v správnom množstve a type, včas a na správne miesto.

industriálne digitálnej dvojčatá

7. rekvalifikácia zamestnancov a ai

S rastúcim dopytom po produktoch a službách, ako aj so zvýšenou konkurenciou v dôsledku globalizácie, čelia výrobné podniky na celom svete nedostatku dostupnej kvalifikovanej pracovnej sily. Tento nedostatok sa snažia riešiť predovšetkým prostredníctvom

 • zvyšovaním miezd,
 • rozširovaním sociálnych benefitov,
 • a rekvalifikáciou pracovníkov.

Aby podniky zabezpečili, že ich zamestnanci budú schopní pružne reagovať meniace sa potreby svojho odvetvia, mnohé spoločnosti sa snažia

 • preškoliť svojich zamestnancov na nové technológie,
 • a motivovať ich k získaniu nových zručností.

Prirodzene, rozširovanie zručností sa viaže predovšetkým na prácu s vysokou pridanou hodnotou.  Vývojom tréningových programov pre automatizované systémy a poskytovaním dostatočnej podpory pre učenie sa nových technológií môžu zamestnávatelia vo výrobe

 • udržiavať svoje tímy v obraze o súčasných trendoch v odvetví,
 • a zároveň im pomôcť stať sa efektívnejšími v ich pracovných úlohách.

Rutinné manuálne činnosti sa automatizujú robotizáciou, pričom riešenia umelej inteligencie (AI) sa nasadzujú aj na mentálnu prácu. Problém nedostatku pracovnej sily je naliehavým problémom mnohých priemyselných odvetví a podnikov. Digitálne riešenia môžu poskytnúť udržateľné a efektívne riešenia tohto rastúceho problému.

Jedným zo spôsobov, ako digitálne riešenia pomáhajú riešiť problém nedostatku pracovnej sily, sú algoritmy strojového učenia. Tie sa používajú na analýzu veľkého množstva údajov a identifikáciu trendov alebo vzorcov z predchádzajúcich skúseností, ktoré poskytujú informácie o potenciálnych budúcich rozhodnutiach.

Okrem automatizácie a rozhodovacích nástrojov s podporou AI je cloud computing ďalšou oblasťou, kde sa digitálne riešenia ukázali ako užitočné pri riešení problému nedostatku pracovnej sily.

Využitím virtualizačných technológií, ako sú

 • Infrastructure as a Service (IaaS),
 • a Platform as a Service (PaaS),

môžu organizácie pristupovať k výpočtovému výkonu bez toho, aby potrebovali fyzické servery alebo hardvér v priestoroch, čím sa znižuje závislosť od ďalších zamestnancov.

Okrem toho profitujú z možností škálovateľnosti, ktoré im umožňujú prispôsobiť svoje služby trhovému dopytu bez toho, aby to malo vplyv na zamestnanecké požiadavky. Cloud computing tiež umožňuje podnikom pristupovať k najmodernejším softvérovým aplikáciám pri minimálnych nákladoch a poskytuje plnú kontrolu nad prístupovými právami, čo nie je vždy možné pri tradičných on-site riešeniach.

rekvalifikácia zamestnancov a AI

8. cesta k Uhlíkovej neutralite

Celospoločenský Tlak na uhlíkovú neutralitu vo výrobnom priemysle naberá na obrátkach a podniky zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Priemyselné spoločnosti podporujú vývoj nových technológií a procesov, ktoré majú za následok

 • znižovanie emisií,
 • zvyšovanie energetickej efektívnosti,
 • a využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Digitalizácia a automatizácia zohrávajú nenahraditeľnú úlohu pri dosahovaní uhlíkovej neutrality.

Digitalizácia umožňuje spoločnostiam zhromažďovať údaje týkajúce sa všetkých okolností a aspektov ich prevádzky, vrátane údajov súvisiacich s emisiami, od výrobných liniek až po dodávateľské reťazce. Tieto údaje môžu podniky využiť na určenie oblastí, v ktorých je možné znížiť emisie, ako aj na vyhodnotenie potenciálnych riešení na ich zníženie.

Automatizácia pomáha zaistiť, aby procesy bežali efektívnejšie, nakoľko umožňuje odstrániť energeticky náročné postupy. Automatizované prevádzkové systémy ako MES, WES, alebo pokročilé OEE možno použiť aj na monitorovanie všetkých typov údajov ako je

 • spotreba energie,
 • úroveň emisií,
 • a získanie prehľadu o prevádzkovom výkone v reálnom čase.

Okrem zvýšenej efektívnosti pomáha digitalizácia a automatizácia znižovať náklady spojené s dosahovaním cieľov uhlíkovej neutrality

 • zefektívnením operácií,
 • a odstránením odpadu vo výrobných procesoch.

Aj prediktívna údržba pomáha so znižovaním emisií, nakoľko vďaka nej sa predchádza poruchám na výrobných linkách spôsobených mechanickými závadami vedúcimi k plytvaniu

 • materiálom,
 • ako aj zdrojmi energie.

Jedným zo spôsobov ako priemyselné podniky posúvajú výrobu smerom k uhlíkovej neutralite je vývoj inteligentných systémov. Tie často využívajú pokročilé analytické algoritmy a strojové učenie (ML) na prognózovanie energetických potrieb a vzorcov dopytu, aby mohli lepšie riadiť využívanie obnoviteľných zdrojov, ako je

 • solárna,
 • alebo veterná energia.

Predvídaním výkyvov dopytu umožňujú inteligentné systémy výrobným podnikom nielen znížiť ich vplyv na životné prostredie, ale aj šetriť náklady spojené s nákupom väčšieho množstva elektriny, keď je počas špičiek najdrahšia.

Okrem toho pokročilé senzory nasadzované aj v rámci priemyselného internetu vecí, umožňujú podnikom monitorovať ako efektívne sa využívajú zdroje. Podniky tak môžu adekvátnym spôsobom

 • prispôsobiť ich čerpanie,
 • zlepšiť tak celkovú efektivitu nakladania s energetickými zdrojmi,
 • a znížiť negatívne dopady na životné prostredie.

V konečnom dôsledku úsilie o znižovanie produkcie odpadov a nadbytočnej spotreby energie bude jedným z kľúčových trendov. Nízkouhlíková ekonomika by sa mala začať praktizovať vo všetkých sektoroch našej spoločnosti, a zároveň aj súvisí s celkovou udržateľnosťou výrobnej prevádzky.

uhlíková neutralita v priemysle

9. zvýšená prevencia Kybersabotáže

Priemyselné podniky sú čoraz zraniteľnejší voči kybernetickým útokom, ktoré spôsobujú prestoje a úniky informácií.

Keďže závislosť na technológiách neustále rastie, podniky sa ocitajú v neistej situácii, pretože ich systémy a údaje sa stávajú náchylnejšie na útoky a kyber-vydieranie. 

Podniky čelia množstvu hrozieb vrátane

 • malvéru,
 • phishingových útokov,
 • ransomvéru,
 • DDos útokov,
 • a iných škodlivých aktivít zameraných na krádež duševného vlastníctva alebo prerušenie prevádzky.

Kybernetické útoky ohrozujú predovšetkým kritické operácie na výrobných linkách a v dodávateľských reťazcoch.

Úniky informácií sú ďalším dôsledkom kyber-útoku, pri ktorom sa ukradnú a zverejnia citlivé firemné tajomstvá ako môžu byť návrhy prototypov alebo obchodné tajomstvá. To nielenže ovplyvňuje povesť spoločnosti, ale ju to stavia aj do konkurenčnej nevýhody.

Okrem toho sa zvyšuje riziko, že útočníci budú používať sofistikované techniky, ako napríklad „zero-day exploits“, ktoré využívajú dovtedy neznáme softvérové chyby. To má za následok, že podniky sú obzvlášť zraniteľné pri čakaní na nové aktualizácie, ktoré nemusia byť dostupné ihneď.

Vzhľadom na nárast počítačovej kriminality vo všetkých odvetviach je nevyhnutné, aby podniky investovali do robustných bezpečnostných opatrení, aby znížili svoje vystavenie týmto hrozbám. To zahŕňa implementáciu komplexnej sady riešení kybernetickej bezpečnosti, ako sú

 • brány firewall,
 • antivírusové programy,
 • systémy prevencie narušenia (IPS),
 • ako aj zabezpečenie riadneho školenia personálu týkajúceho sa bezpečných internetových postupov.

Pre priemyselné podniky je nevyhnutné, aby boli informovaní o akomkoľvek novom vývoji v oblasti kybernetických hrozieb, aby mohli zostať pripravené na potenciálne útoky. 

kyberbezpečnosť v priemysle a výrobe

10. dôraz na Energetický manažment

Energetický manažment sa stáva čoraz viac diskutovanejšou témou aj v spojení s digitálnou transformáciou. Okrem stratégie udržateľnosti prevádzky a snahy dosiahnuť karbónovú neutralitu je horúcou témou predovšetkým pri výkyvoch cien za energie. Digitalizácia umožňuje podnikom využívať inteligentné technológie na monitorovanie, riadenie a optimalizáciu spotreby energie na svojich zariadeniach. 

Súčasťou iniciatívy energetického manažmentu je podrobná analýzou už existujúcej infraštruktúry a procesov. Podniky musia zvážiť, aké vybavenie potrebuje výmenu alebo modernizáciu a ako sa v súčasnosti využíva energia v celej prevádzke.

Podniky by potom mali využiť tieto údaje na identifikáciu príležitostí pre rozhodovanie o tom, aké investície sú potrebné na zvýšenie efektívnosti. Môžu napríklad zvážiť pridanie senzorov a spínačov, ktoré rozpoznajú neaktivitu zariadenia, a vypnú ho.

Medzi riešenia s energetickou úsporou patria aj možnosti prediktívnej údržby. Tie umožňujú upravovať nastavenia na výrobných zariadeniach na základe informácií o aktuálnych dát v reálnom čase, aby sa ušetrila energia bez zníženia úrovne výkonu.

Automatizované meracie systémy, ktoré sledujú spotrebu elektrickej energie každého zariadenia pripojeného do siete, umožňujú lepšie rozhodovať o záťaži jednotlivých zariadení, ktoré vedie k efektívnejšiemu využívaniu podnikových zdrojov.

Vhodným používaním týchto nástrojov a riešení môžu spoločnosti dosiahnuť významné úspory nákladov a zároveň znížiť svoju environmentálnu stopu bez toho, aby prišli o svoju konkurencieschopnosť.

energetický manažment podniku

11. Integrované zásobovanie

Po výpadkoch dodávok materiálov z predchádzajúcich rokov si už výrobné podniky musia byť schopné rýchlo prispôsobovať zásobovanie a procesy riadenia dodávateľského reťazca. Predovšetkým to znamená možnosť sledovať objednávky materiálov v reálnom čase a zabezpečiť, aby boli zásoby vždy aktuálne a nedochádzalo

 • k oneskoreniam,
 • alebo nedostatkom,

v momente, keď sú príslušné materiály, diely alebo komponenty odvolané do výroby alebo na montáž.

Inteligentné logistické riešenia, ako sú

 • prediktívna analytika
 • a digitálne dvojčatá,

môžu pomôcť zefektívniť zásobovacie operácie a zároveň znížiť náklady a prácnosť spojenú s prepravou, manipuláciou a skladovaním. 

Logistika a zásobovanie sa postupne stáva organickou súčasťou výrobných a montážnych procesov. Zoštíhľovanie prevádzkových procesov a digitálna automatizácia prispievajú k integrácii výroby a logistiky prostredníctvom inteligentných systémov riadenia procesov ako sú 

integrované zásobovanie a logistika vo výrobe

5 kľúčových prínosov OEE v dobe digitálnej revolúcie

OEE patrí dlhodobo medzi tradičné nástroje zlepšovania výroby. Aké výhody prináša v ére digitálnej revolúcie Industry 4.0? Ako môže OEE pomôcť pri digitalizácii a automatizácii výroby?

Ako vybrať správny WMS systém

Výber správneho systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nielen efektívne riadenie skladového zásobovania v distribúcii alebo v internej logistike, ale dokáže vytvoriť pre podnik i dodatočnú pridanú hodnotu. Aké základné kritériá by sa mali zvažovať pri výbere systému WMS, aby podnik získal optimálne riešenie a pridanú hodnotu? 

Digitálne dvojča: Inteligentný podnik a smart výroba

Dôležitosť technológie digitálneho dvojčaťa a jej prínos spočívajú v jej simultánnom duálnom nastavení ako simulačného a riadiaceho nástroja. Digitálne dvojča v kombinácii s Internetom vecí (IoT) a strojovou inteligenciou (MI) dokáže transformovať bežné objekty na inteligentné veci.