Inovácie

Pokročilá HMI (Human Machine Interface)

POKROČILÁ HMI (HUMAN MACHINE INTERFACE)

Rozšírená realita

Vďaka technológii rozšírenej reality premosťujeme fyzické prostredie výrobnej haly s jeho virtuálnym obrazom vo forme digitálneho dvojčaťa. Virtuálna vrstva umožňuje okamžitý prístup a vizualizáciu správnych dát a informácií priamo na mieste výrobného procesu. Pracovníci vo výrobe tak môžu získať prehľad o aktuálnom stave plnenia výrobného plánu alebo mať k dispozícii všetky potrebné informácie k realizácii údržby konkrétneho zariadenia. 

Odsúhlasovanie výrobných úkonov gestami

Monitorovanie a rozpoznávanie pohybujúcich sa objektov zabezpečujeme pomocou sady softvérových riešení, ktoré využívajú pokročilé technológie spracovania obrazu z online snímaného videa. Vďaka detekcii pozície a pohybu operátora v priestore zavádzame nové možnosti ovládania montážnych liniek  gestami operátora. Okrem nespornej výhody bezdotykového ovládania, prináša táto technológia aj možnosť 3D skenovania pohybov operátora, ktorá je aplikovateľná pri výuke a tréningu montážnych úkonov v školiacich strediskách. 

Hlasové technológie vo výrobnom prostredí

Vyvíjame technológiu automatickej identifikácie založenej na rozoznávaní a digitalizácii ľudského hlasu, a naopak na interpretácii dát vo forme hlasu, najmä vďaka využitiu špeciálnych mobilných terminálov. Používateľ informácie nezískava vizuálnou formou, ale počuje ich. Svoju činnosť potvrdzuje hlasovými príkazmi. Najčastejšie využívame PickByVoice systém, ktorý pracovníkom umožňuje voľný pohyb. 

Navigácia pomocou dynamických vizuálnych prvkov

Ide o projekciu technologického postupu alebo navigačných informácii priamo do operačného priestoru pracovníka. Head-Up displej umiestňujeme na čelné sklo vozidla alebo na iné reflexné sklo, príp. nasadzujeme svetelnú signalizáciu na predmetné pozície. Týmto spôsobom dosahujeme presnejšie navigovanie, operátor má voľné ruky, nemusí prenášať zrak zo zobrazovacieho zariadenia na predmet svojej práce. Zmena farby môže operátorovi poskytnúť doplnkové informácie, napríklad o stave výrobného zariadenia, alebo materiálu. Príkladom sú PickByLight a PickByPoint systémy, alebo rôzne formy ANDON systémov.

Big Data pre Smart Industry

BIG DATA PRE SMART INDUSTRY

Predikcia požiadaviek v logistike

„Veľké dáta“ predstavujú pre poskytovateľov logistických služieb zdroj inšpirácie pro vývoj nových obchodných modelov. Dokážeme analyzovať rozsiahly objem heterogénnych dát a tým detekujeme vzorce správania a vzťahov. Identifikujeme anomálie v dátach automatizovanej výroby. Predvídame oneskorenie v dodávateľskom reťazci, čo umožňuje definovať zodpovedajúcu reakciu v priebehu realizácie logistických služieb, a tým dosiahnutie vyššej miery spokojnosti zákazníkov. 

Prediktívna údržba

Pracujeme s nástrojom, ktorý pomocou štatistických a data miningových metód rozširuje existujúce plány údržby. Upozorňuje, kedy by malo dôjsť k zásahu, pretože odhaduje neprípustne vysoké riziko zlyhania stroja. Opačná situácia nastáva, kedy stroj nevykazuje ohrozenie, a plánovaná údržba je preto zbytočná. Automatizácia novej generácie nám umožňuje bezproblémovo integrovať diagnostiku strojných technológií priamo do riadiacich systémov. Priemyselný internet poskytuje platformu na zdieľanie týchto informácií a Big Data zase technológiu na ich ukladanie a analýzu. 

Plánovanie výroby a prediktívna výroba

Na základe analýzy historických údajov dokážeme jednoducho predvídať vznik nepodarkov, prestojov vo výrobe a zdržaní vo výrobnom procese. Tento nástroj umožňuje vopred notifikovať zodpovedných pracovníkov o možnom vzniku mimoriadnej situácie alebo priamo upraviť poradie výrobných príkazov, aby bolo riziko vzniku takejto situácie čo najmenšie.

Umelá inteligencia

UMELÁ INTELIGENCIA

Operatívny dispečing a dynamické rozvrhovanie výrobných zdrojov

Každý stroj a zariadenie, ktoré dnes slúži vo výrobnom podniku, komunikuje - generuje obrovské množstvo údajov. Človek už nie je schopný sledovať všetky informácie a hlásenia. My tieto „veľké dáta“ analyzujeme priamo v našich systémoch pre účely operatívneho riadenia výroby. Implementované samo-učiace algoritmy a neurónové siete poskytujú používateľovi už konsolidované informácie – a to v užitočnom rozsahu a v správnej chvíli – aby sa rozhodoval správne a efektívne.

Optimalizácia umiestňovania tovaru v skladoch

Predikujeme najvhodnejšie umiestnenie tovaru v sklade, s ohľadom na očakávané množstvo, za účelom efektívneho využitia skladových priestorov. Autonómne, samo-učiace sa a genetické algoritmy a neurónové siete sú hlavným konceptom výrobnej automatizácie na riadenie výrobných operácií a procesov v reálnom čase rovnako ako aj pri plánovaní v podobe odhadov a prognózach pri optimalizácii industriálnych procesov. 

Autonómne logistické riešenia na princípe multiagentového systému

Každá jednotka (zariadenie, príslušenstvo, prepravné zariadenie) má prideleného virtuálneho agenta v kybernetickom systéme. Na základe princípu interkonektivity a decentralizácie systém synchronizuje  a riadi zoskupenie jednotiek ako ucelenú entitu. Tieto zoskupenia (vzhľadom na vzájomnú informovanosť a disponibilitu) vykonávajú svoje úlohy optimálne.