Štandard VDA 5005

Tento nezáväzný pokyn popisuje procesy a postupy pre sledovanie automobilových dielov. Cieľom je definovať spoločné postupy v celom dodávateľskom reťazci, ktoré umožňujú sledovateľnosť automobilových dielov (aktuálne aj spätne). Popisuje požiadavky na dokumentáciu a tiež požiadavky na označovanie dielov a výrobkov.

Týka sa to procesov a postupov pre výrobu všetkých dielov vozidla (suroviny, komponenty, hotové výrobky, materiály, skupiny dielcov, produkt). Konečná implementácia odporúčaní musí byť dohodnutá medzi výrobcom a dodávateľom.

Najčastejšie sa používa v automobilovom priemysle dokumentácia procesov na základe: 

  • Číslo dielu (part number)
  • Dodací list (delivery documentation)
  • Identifikácia balenia (package identification)

Výrobca (dodávateľ) a odberateľ si musia dohodnúť formu dokumentácie a spôsob označovanie dielov. Táto dokumentácia môže byť rôzna v jednotlivých častiach dodávateľského reťazca.

Dodávateľ musí evidovať a archivovať údaje o výrobe a o kvalite výroby. Každý produkt musí byť teda v dokumentácii identifikovateľný.

Výrobca (zákazník) použije identifikátor dodaného produktu ako referenciu pre konečný produkt, do ktorého bol namontovaný. Táto referencia je uložená a archivovaná. Údaj je teda väzbou medzi konečným produktom a výrobnými dátami (napr. dávkovanie použitých surovín, názov výrobcu dielov od subdodávateľov, výsledky testov, nastavenia zariadení, výrobný závod ...) produktu dodaného dodávateľom koncovému zákazníkovi (výrobcovi auta).

Obsah identifikátora produktu musí byť jedinečný a presne definovaný počas celého trvania vzťahu dodávateľa a odberateľa. Ukladané dáta môžu byť definované aj právnymi predpismi krajiny, v ktorej sa auto predáva. Čas uchovávanie dát je tiež predmetom dohody.

Pri probléme s výrobou si výrobca vymieňa informácie s dodávateľmi na základe identifikátorov produktu, aby analyzoval príčinu problémov a zamedzil ďalším problémom.