PRÍNOSY SMART INDUSTRY RIEŠENIA EMANS

Prínosy Smart Industry riešenia EMANS

Smart Industry riešenie EMANS inteligentne riadi technologické, materiálové, ľudské, dátové a systémové zdroje podniku s cieľom zabezpečiť vysokú prevádzkovú výkonnosť.

Hlavnými prínosmi riešenia EMANS navrhnutého podľa štandardov štvrtej priemyselnej revolúcie (Industry 4.0) sú:

 • rast celkovej produktivity podniku,
 • rozšírenie výrobného a zásobovacieho potenciálu prevádzky,
 • zvýšenie flexibilnosti a reaktívnosti procesov a operácií,
 • zvýšenie bezpečnosti procesov a prostredia prevádzky,
 • redukcia chybovosti,
 • ako aj eliminácie produkcie odpadov.

Integrácia podnikových zdrojov systémom EMANS prináša podniku prístup k jednoznačným a presným informáciám („single version of truth“). Zozbierané informácie sa zároveň podieľajú na vytvorení transparentnosti vo výrobných procesoch a v materiálovom toku podniku.

Dynamické dátové toky spolu s aktuálnymi a presnými dátami urýchľujú rozhodovacie procesy na všetkých riadiacich úrovniach podniku. Zapojením prediktívnej a rozšírenej analytiky do týchto rozhodovacích procesov je možné dosiahnuť dynamické riadenie výrobných a zásobovacích operácií v reálnom čase.

Riadiaci systém EMANS umožňuje optimalizáciu podnikových procesov v oblastiach:

 • rozšírenia priepustnosti materiálových tokov,
 • automatickej regulácie zásob podľa skutočného odbytu alebo výrobného plánu,
 • eliminácie prestojov a neproduktívnych činností,
 • urýchľovania výrobných cyklov,
 • rozšírenia celkovej prevádzkovej agility podniku pre výrobu variabilných a personalizovaných produktov odberateľom a zákazníkov.

Výkonnosť zariadení                                 a efektivita podnikových procesov

 +18% zvýšenie produktivity bez zmeny zariadení a procesov

+30% zvýšenie priepustnosti alebo doby prevádzkyschopnosti zariadení

+58% zníženie prestojov a neproduktívnych operácií zariadení

+20% rozšírenie výrobnej kapacity

Dynamickou alokáciou materiálových, ľudských a strojových zdrojov v reálnom čase zabezpečuje Smart Industry riešenie:

 • zvýšenie efektivity a výkonnosti výrobných zariadení a nástrojov,
 • rozšírenie celkového výrobného potenciálu prevádzky,
 • rozšírenie priepustnosti materiálových tokov.
 • optimalizáciu prevádzkových nákladov.

Systém EMANS autonómne synchronizuje výrobné a zásobovacie operácie, čím dochádza k

 • optimalizácii zásobovacích cyklov,
 • a skráteniu produktového výrobného času (lead time).

Riešenie EMANS vďaka automatizácií dátových tokovdynamickému riadeniu procesov významne redukuje prestojeeliminuje neproduktívne operácie v procesoch.

Kvalita výrobkov                                        a konformita procesov

 +10% zvýšenie kvality výrobkov bez zmeny procesov a zariadení

až 99% dodržiavanie plnenia stanovených predpisov pri výrobe 

až 99% miera zamedzenia vzniku závadných výrobkov

 

Systém EMANS podporuje:

 • formalizáciu a štandardizáciu výrobných operácií a prevádzkových činností, 
 • dodržiavanie osvedčených postupov v procesoch,
 • napĺňanie stanovených výrobných parametrov.

Systém prispieva k posilneniu odolnosti výrobných zariadení a logistických procesov voči chybám alebo odchýlkam, čím predchádza poklesu kvality.

Okrem zabezpečovania kvality výrobkov, systém EMANS eliminuje chybovosť pri riadení materiálového toku a vnútropodnikového zásobovania aj prostredníctvom

 • vizualizácií a digitálnej distribúcie pracovných inštrukcií,
 • traceabilite jednotlivých výrobných a zásobovacích operácií.

Systém zároveň umožňuje zabezpečenie dodržiavania špecifických technologických alebo zákazníckych nariadení (regulácií) a kontrolu ich dodržiavania. Efektívnym plánovaním údržby a okamžitými notifikáciami pri vzniku porúch na zariadeniach systém predchádza neplánovaným odstávkam a zhoršenej kvalite výrobkov.

Flexibilita procesov a agilné riadenie

až 50% optimalizácia doby výrobného cyklu

až 20% zníženie potreby zmien konfigurácie nástrojov

až 58% zníženie prestojov

 

Ako modulárne a škálovateľné riešenie, EMANS umožňuje podnikom bezodkladne reagovať na prudké zmeny na trhoch alebo v správaní zákazníkov, nakoľko autonómne prispôsobuje riadenie procesov aktuálnym trendom. Virtualizácia, technológia digitálnych dvojčiat a Internet vecí (IoT) a služieb (IoS) rozširujú agilnosť výrobných a zásobovacích procesov.

Systém EMANS umožňuje produkciu vysoko variabilných produktov v sériovej a malosériovej výrobe. V reálnom čase vykonáva zmeny výrobných postupov s cieľom zabezpečiť kontinuálnu prevádzku a napĺňanie obchodných cieľov. V rámci prevádzky môže bežať paralelne niekoľko procesov ako aj prevádzkových stratégií, ktoré systém individuálne prispôsobuje typu a charakteru výrobkov. To znamená, že systém môže v rámci zásobovania nasadiť sekvenčné vychystávanie pre vysokoobrátkové položky, zatiaľ čo súbežne riadi dávkové vychystávanie pre položky s nízkou obrátkou.

Systém EMANS zabezpečuje pružnosť výrobných operácií aj bezodkladnou zmenou nástrojov podľa aktuálnych výrobných plánov. To pri častých zmenách výrobného plánu prispieva k optimalizácii nákladov ako aj času viažuceho sa na prestavovanie zariadení.  

Optimalizácia riadenia ľudských zdrojov

až 35% zníženie prestojov a neproduktívnych operácií zamestnancov

až 90% eliminácia manuálneho zberu údajov a prípravy reportov

 

 

Inteligentné algoritmy systému EMANS optimalizujú riadenie pridelených ľudských zdrojov a pracovných procesov za účelom:

 • dosahovania synergického efektu vo výrobných a zásobovacích procesov,  
 • zvýšenia produktivity bez navyšovania počtu zamestnancov,
 • dodržiavania osvedčených postupov („Best Practice“) pri výkone výrobných operácií.

Systém v reálnom čase identifikuje požiadavky a potreby na výkon pracovných operácií, ktoré prideľuje dostupným pracovníkom tak, aby zabezpečil ich rovnomerné a efektívne vyťaženie. Vizualizáciou výrobných alebo zásobovacích inštrukcií a riadením jednotlivých operácií systém odbúrava neproduktívne a neefektívne pracovné úkony.

Riešenie EMANS radikálne skracuje zaškolenie nových zamestnancov ako aj preškoľovanie na nové pracovné štandardy a metódy. Okrem automatizácie výrobných operácií, systém automatizuje aj rutinné rozhodovacie procesy vedúcich zamestnancov, vďaka čomu sa zamestnanci môžu venovať pracovným činnostiam s vyššou pridanou hodnotou.

Eliminácia plytvania a produkcie odpadov

až 99% digitalizácia papierovej agendy

 

Digitalizáciou pracovných procesov dochádza k dematerializácii výrobných postupov a príslušnej papierovej agendy ako napríklad:

 • dodacie a preberacie protokoly,
 • digitálne výdajky,
 • protokoly a certifikáty kontroly kvality,
 • aktuálne stavy zásob,
 • Kanban systémy apod.

Systém EMANS pomáha identifikovať príčiny zhoršenej kvality a napomáha predchádzať ich vzniku. Súčasťou optimalizácie využívania zdrojov je aj koordinácia dodávok materiálu s reálnymi potrebami na zásobovanie podľa aktuálneho výrobného plánu alebo obrátkovosti tovarov. Vďaka tomu dochádza k eliminácii nadmerného držania zásob. Plytvaniu materiálovými zdrojmi a vzniku nepodarkov sa predchádza aj automatizovaným plánovaním preventívnej údržby výrobných zariadení a nástrojov.

Včasné a presné zásobovanie

až 20% optimalizácia zásob na sklade

 

Automatizácia riadenia materiálových tokov riešením EMANS vedie k optimalizácii podnikového zásobovania s cieľom zabezpečiť rýchlosť, presnosť a kvalitu dodávok pre B2B segment ako aj priamej distribúcie v:

 • vnútropodnikovej a výrobnej logistike,
 • e-commerce a online retaili,
 • maloobchode,
 • veľkoobchode,

EMANS podporuje zrýchľovanie materiálových tokov:

 • dopytom riadeným plánovaním,
 • transparentnosťou podnikovej logistiky,
 • dynamickou koordináciou riadenia zdrojov v materiálových tokoch,
 • automatickým dopĺňaním zásob podľa výrobných plánov,
 • prediktívnym plánovaním a rozvrhovaním pracovných zadaní,
 • prevádzkovou stratégiou Just-in-Time.

EMANS svojou unikátnou a komplexnou funkcionalitou zefektívňuje zásobovacie cykly a prispieva tak k rozširovaniu celkového výrobného potenciálu prevádzky.

genealógia a Sledovanie výrobkov

až 90% viditeľnosť procesov a okamžitý prístup k dátam a kľúčovým ukazovateľom (KPI) v reálnom čase

 

Digitalizácia dátových tokov podniku umožňuje systému EMANS vytvárať, archivovať a distribuovať podrobné elektronické záznamy vrátane:

 • použitých komponentov a ich pôvodu vo forme digitálneho rodného listu,
 • výsledkov kontrol kvality,
 • detailných technologických parametrov a výrobných podmienok,
 • vytvárania a evidovania auditov.

Traceabilita zabezpečená systémom EMANS umožňuje:

 • jednoduchšie dodržiavanie predpísaných regulácií a štandardov kvality,
 • zvýšenie bezpečnosti,
 • optimalizáciu nákladov pri vzniku výrobkov nezodpovedajúcim predpisom (vznik nekonformnosti),
 • rozšírenú viditeľnosť výrobného cyklu výrobku,
 • identifikáciu závadných súčiastok vstupujúcich do montážneho procesu,
 • zlepšenie plánovania výroby a zásobovania, 
 • sledovanie zásob v reálnom čase,
 • sledovanie exspirácie materiálov.

Medzi základné vlastnosti riešenia EMANS patrí

 • rýchle spracovanie podnikových dát,
 • detailný monitoring procesov,
 • a presné vyhodnocovanie kľúčových výkonnostných ukazovateľov,

čo vedie k urýchleniu rozhodovacích procesov na všetkých riadiacich úrovniach podniku.

Bezpečnosť a ergonómia

Smart Industry riešenie EMANS je navrhnuté pre náročné prostredie prevádzky, čomu je podriadená aj samotná architektúra a infraštruktúra tejto platformy. EMANS posilňuje robustnosť všetkých procesov, ktoré na prevádzke riadi, čím zabezpečuje ich spoľahlivosť ako aj ochranu pred neautorizovanými zásahmi. Samotný systém a dáta s ktorými pracuje sú zabezpečené nadštandardnými ochrannými opatreniami ako aj dodatočnou zálohou systému a dát.

Systém EMANS riadi výrobné a logistické procesy podľa schválených pracovných štandardov. Tým zároveň zabezpečuje kontinuálne efektívnejší pracovný výkon a zároveň aj prísne bezpečnostné opatrenia:

 • ochrany personálu,
 • zariadení a nástrojov, 
 • materiálu a výrobkov na prevádzke.

Systém EMANS riadením nástrojov podľa schválených technologických postupov predchádza vzniku úrazu následkom:

 • nesprávnej manipulácie s výrobnými nástrojmi a zariadeniami,
 • alebo vykonávaním chybných pracovných postupov.

Systém takisto znižuje riziko vzniku pracovného úrazu v prípadoch:

 • zmien technologických parametrov, 
 • úpravy procesných postupov,
 • alebo pri zavádzaní nových pracovných štandardov.

Užívateľské prostredie systému je navrhnuté s ohľadom na dosiahnutie čo najvyššieho užívateľského komfortu bez ohľadu na typ prevádzky. Systém navyše riadi pracovné úlohy zamestnancov s ohľadom na ergonomické požiadavky príslušného pracovného prostredia.