Funkce EMANS

Řízení  výroby

Rozsáhlá funkcionalita systému umožňuje efektivně plánovat, řídit, monitorovat a vyhodnocovat jednotlivé operace a procesy ve výrobním toku s okamžitým přístupem k výrobním datům v reálném čase. Systém je navržen k zajištění standardizace, modularity a interoperability v rámci komplexních procesů a zároveň zabraňuje vzniku odpadovosti, nežádoucím únikům a vzniku zmetků ve výrobním toku.

 

 • Plánování výroby na principu tahu (JIT/JIS, KANBAN, HEIJUNKA)
 • Autonomní přidělování dostupných výrobních zdrojů a řízení materiálového toku
 • Dsitribuce výrobních příkazů v elektronické formě, bezpapírová výroba
 • Zaznamenávání šarží použitých komponentů při výrobě konkrétních výrobků
 • Odpisování práce pro jednotlivé výrobní operáce a vyhodnocování produktivity
 • Vizualizace pracovních postupů a technologické dokumentace pro operátory
 • Řízení výrobního toku a realizace výrobních úkonů na základě technologických kritérií (Poka-Yoke)
 • Vizualizace aktuálního stavu plnění výrobního plánu, distribuce upozornění při mimořádných situácích

Řízení logistiky

Implementace Smart Industry řešení v logistice umožňuje automatizaci logistických procesů na základě využití principů kyber-fyzikálních systémů. Kromě rozšiřování kapacity a kvality výkonnosti dochází i ke zvýšení flexibility jednotlivých operací v celém dodavatelském řetězci od logistiky nákupu, inbound a outbound logistiky, správy skladu, intralogistiky až po logistiku přepravy.

Jednotlivé operace řídí autonomní a samo-učící se algoritmy a systém jako samo-optimalizační řešení předjímá a předchází vzniku incidentů v strojních, materiálových a lidských zdrojích. Bezpečnost, spolehlivost a flexibilnost systému vnášejí přidanou hodnotu do procesů v dodavatelském řetězci.

 • Řízení doplnění materiálu na výrobních pracovištích (OnDemand, KANBAN)
 • Rozplánování zvozu a rozvozu materiálu na výrobní pracoviště podle ich aktuálních potřeb (dynamický MILKRUN)
 • Řízení dopravníkových pásů a ostatních uzavřených okružních dopravních zařízení
 • Autonomní řízení a koordinace dopravních zařízení s optimalizací plnění logistických požadavek z výroby
 • Řízení procesů vychystávání materiálu (jednotlivé objednávky, hromadní vychystávání, segmentované vychystávání paralelně ve vícerých skladech)
 • Kontrola vychystávání materiálu (PickByLight, PickByPoint, PickByVoice), kontrola dodržování principu FIFO
 • Vizualizace aktuálního stavu plnění logistických požadavek, distribúce upozornění při mimořádních situacích

 Řízení kontroly kvality

Smart Industry řešení EMANS zajišťuje v rámci řízení kvality transparentnost výrobních procesů i díky traceabilite umožňující vytvoření podrobného rodného listu výrobku jakož i monitorování kvalitativních indikátorů, ukazatelů výkonnosti (KPI), či audit trailů.

K zajištění vysoké kvality dochází autonomním plánováním a řízením selektivních, mimořádných a operativních kontrolních operací.

 

 • Plánování a řízení testování kvality výrobků podle předepsaného technologického postupu 
 • Řízení mimořádné a operatívní kontroly kvality
 • Řízení kontroly kvality vstupního materiálu a výstupní kontroly kvality výrobků
 • Blokování a uvolňování materiálu a výrobků na základě výsledků kontroly kvality
 • Vizualizace pracovního postupu a technologické dokumentace pro testery kvality
 • Evidování a vyhodnocování důvodů nekvality

Řízení údržby

Důležitou roli v každém podniku sehrává údržba. Smart Industry řešení EMANS umožňuje inteligentní řízení údržby, ať už jde o operativní, plánovanou, korekční, preventivní nebo prediktivní údržbu. Systém sbírá a zpracovává data a monitoruje chování zařízení za účelem předcházení poruch a výpadků a upozorňuje na preventivní údržbu.

Kombinace industriálního internetu věcí a velkých dat zajišťuje prediktivní a optimální strategii údržby a pomocí automatického plánování údržby minimalizuje neočekávané prostoje zařízení.

Kombinace industriálního internetu věcí a velkých dat zajišťuje prediktivní a optimální strategii údržby a pomocí automatického plánování údržby minimalizuje neočekávaně prostoje zařízení. Technický stav zařízení, jeho výkon nebo opotřebení součástek lze vyhodnocovat v reálném čase, čímž dochází k efektivní redukci nákladů na provoz a údržbu. Inteligentní systém údržby sdružuje technologii, data, prognózy a zdroje s cílem zajistit výkonnost zařízení a eliminovat jejich poruchovost.

 • Plánování a řízení operatívní a korekční údržby zařízení
 • Plánování a řízení preventivní údržby zařízení na základě vyhodnocování ich aktuálního vytěžění, respektíve iných ukazatelů
 • Plánovaní a řízení přestavování výrobních zařízení (SMED)
 • Koordinace údržby a výroby podle aktuálního stavu plnění výrobního plánu
 • Vizualizace pracovního postupu a technologické dokumentace pro operátory údržby
 • Vizualizace aktuálního stavu plnění plánu údržby, distribuce upozornění při mimořádnych situacích

Sběr a vyhodnocování údajů 

Výrobní a podnikové data jsou nevyhnutné pro operativní plánování a řízení podniku. Smart Industry řešení EMANS zabezpečuje sběr, monitorování a vyhodnocování dat (tzv. Big Data) v reálném čase prostřednictvím interoperabilního průmyslného internetu věcí. Vedoucí zaměstnanci tak mají kdykoliv okamžitý přístup k aktuálním, přesným a jednoznačným informacím.

 

 

  • Monitorování vytěžení pracovníků
  • Monitorování vytěžení výrobních a dopravních zařízení
  • Monitorování využití materiálu
  • Vyhodnocování celkové efektivity pracovníků (OLE)
  • Vyhodnocování celkové efektivity zařízení (OEE)
  • Vyhodnocování efektivnosti využití materiálu (OY)
  • Sběr údajů a generování jedinečného rodného listu každého výrobku