„Můžeme očekávat nasazení robotů i v oblastech znalostní práce“ | Rozhovor

19.09.2019

o prumyslove digitalizaci automatizaci a robotizaci

S jakými limity se podniky při digitalizaci potýkají?  Proč bude stoupat důležitost autonomních inteligentních informačních agentů? Obejde se v současnosti výrobní podnik bez internetu? ANASOFT odpovídá na otázky týkající se průmyslové digitalizace, automatizace a robotizace.

Automa, odborní časopis pro automatizační a průmyslovou informační techniku, se zabýval tématem digitalizace a oblastmi, jenž k digitalizaci průmyslu přímo přináleží jako internet věcí (IoT) a služeb (IoS), umělá inteligence (AI), robotizace a jiné disruptivní technologie.

K diskuzi byla přizvána i společnost ANASOFT, která se digitalizaci a automatizaci průmyslu věnuje od roku 2003. Za společnost ANASOFT odpovídal zkušený odborník Peter Bílik, Smart Industry solution designer, který mimo jiné vysvětluje s jakými limity se podniky při digitalizaci potýkají, proč se bude v blízké budoucnosti robotizovat i oblast znalostní práce a o internetu ve výrobních procesech.

                            Peter Bílik, Smart Industry solution designer

AUTOMA: Jaké má digitalizace limity?

Peter Bílik: Limity, s nimiž se nejčastěji setkáváme, se týkají převážně personální stránky. Na jedné straně je to nedostatek odborníků, kteří by měli v podniku na starost samotnou digitální transformaci (ve velkých zahraničních společnostech se již začaly objevovat role Chief Transformation Officer, označující náměstka ředitele, který odpovídá za přípravu a realizaci strategie digitální transformace). Na straně druhé jde o otázku pracovní síly nepřipravené na nové nástroje a zručnosti, které tyto nástroje vyžadují.

S tím souvisí i pomalá adaptace nových technologií do stávajících výrobních procesů a v některých případech také nevůle s nimi pracovat. Právě tyto dva faktory by se přitom daly eliminovat modifikací vzdělávacího systému. Vzhledem k tomu nejsme ve vztahu k podnikům jenom dodavatelem samotného softwarového systému Smart Industry.

Při zavádění inteligentních systémů řízení výrobních a logistických procesů zastáváme rovněž úlohu konzultantů v oblasti digitalizace, automatizace a autonomizace nebo také integrátora a projektového manažera.

             Hlavní překážky implementace Průmyslu 4.0

 (zdroj: EY)

Prosadí se digitalizace v průmyslu ve větší míře po odchodu stávající generace řídících pracovníků z vrcholových pozic?

Digitalizace, jakož i transformační aktivity podniku z ní vyplývající nejsou z naší zkušenosti omezovány konzervativním managementem. Adaptace nových technologií a digitální transformace a automatizace procesů ve výrobních podnicích nebo zásobovacím řetězci závisejí jenom na cílech daného podniku a vůli jeho managementu. Doba se zrychluje a změny na trhu nebo nastavení nových podnikatelských modelů nastávají častěji než generační obměna.

Vzhledem ke společnostem, které jsou lídry digitalizace a jež díky digitalizaci a automatizaci získávají konkurenční výhody, se musí i ostatní společnosti v segmentu nevyhnutně přizpůsobit tomuto tempu, a to z důvodu jak zachování konkurenceschopnosti, tak i udržitelnosti procesů.

Odpověď na otázku tedy je: ne, protože už nebude mít význam digitalizovat nebo nebude co digitalizovat.

  Plánovaná opatření usnadňující implementaci Průmyslu 4.0

(zdroj: EY)

Do jaké míry je úspěšná digitalizace společnosti podmíněna přípravou v rámci vzdělávacího systému?

Vzdělávací systém zastává klíčovou roli ve vztahu k úspěšné digitalizaci společnosti. Akutální vzdělávací systém je stále ve větší míře postaven na informacích v tištěné podobě. Za posledních dvacet let došlo k exponenciálnímu nárůstu informací v digitální podobě. V současnosti zůstává v tištěné podobě méně než 1 % informací, kterými jako lidstvo disponujeme.  Především by se měl zvýšit důraz na předměty z oblastí vědy, techniky a matematiky.

Tuhle skutečnost si uvědomujeme i v naší společnosti, a proto dlouhodobě podporujeme aktivity a iniciativy vedoucí ke vzdělávání, mimo jiné i robotickou soutěž First Lego League, kde se děti učí programovat. Taktéž spolupracujeme i s univerzitou, kde s Ústavem počítačového inžinierstva a aplikovanej informatiky a Ústavem informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislavě spolupracujeme v rámci Výzkumné laboratoře pro použití umělé inteligence v systémech Smart Industry

 Průmysl 4.0 : Význam čtvrté průmyslové revoluce

(zdroj: EY)

Pokud se na robotizaci pohlíží jako na nahrazení operátorů, nejde spíše o nahrazení obslužné práce tam, kde ji dříve nebylo možné řešit strojem?

Roboty se primárně používají tam, kde se vykonává rutinní práce. Doposud to byly vesměs práce manuální, v budoucnu ale můžeme očekávat nasazení robotů v činnostech bez ohledu na to, jestli jde o manuální, nebo znalostní práci. V současnosti je tlak na používání robotů všude tam, kde jde o nebezpečnou nebo „špinavou“ práci.

Do popředí se však dostávají roboty, které budou za lidi dělat veškerou „nudnou“ práci. Hodně takové nudné práce je založeno na znalostních zručnostech, ve kterých lidi poráží umělá inteligence. Za robotizaci totiž lze považovat i používání digitálních dvojčat a inteligentních informačních agentů.

Právě autonomní inteligentní informační agenty představují nezbytnou součást konceptu chytré továrny (Smart Factory) a jsou základním stavebním prvkem systémů Smart Industry. Vzhledem k jejich vlastnostem interoperability, adaptabilitykognitivním schopnostem umožňují při autonomním řízení výrobních a logistických procesů využívat kolektivní inteligenci.

Digitalizace v dnešním slova smyslu je spojována s internetem. Mnoho průmyslových projektů bylo realizováno ještě před érou internetu. Tyto projekty jsou velmi efektivní, i když ke komunikaci nevyužívají internet. Uplatňují v sobě umělou inteligenci, sběr a analýzu obrovského množství technologických dat zpracovávaných v reálném čase a podobně. Je nutné spojovat čtvrtou průmyslovou revoluci a digitalizaci pouze s využitím internetu?

Čtvrtá průmyslová revoluce, tedy to, co se v Evropě označuje jako Průmysl 4.0, se například ve Spojených státech nazývá Internet věcí (Internet of Things, IoT), což zároveň poukazuje na postavení a význam internetu. Jedním ze základních principů průmyslu 4.0 je právě interoperabilita, kdy jednotlivé průmyslové komponenty, a to i v případech, kdy jsou samy o sobě efektivně fungující, musí navzájem komunikovat.

Když chce podnik správně a pružně reagovat na měnící se prostředí (a je jedno, zda jde o vnější výrobní prostředí nebo o změny na trhu či ve spotřebitelském chování nebo o další externí a interní vlivy a faktory), musí být zabezpečen pružný tok informací napříč celým podnikem.

Nedovedu si představit jiný způsob vzájemné komunikace než ten, který využívá internet. Internet je fundamentální součást i při zavádění autonomní koordinace a synchronizace procesů ve výrobním toku (horizontální integrace). Stejně tak když dochází k vertikální integraci na principu propojení modelem „shop floor to top floor“, má internet nenahraditelnou pozici.

Připravil Radim Adam

Původně zveřejněno v časopise Automa 05/2019, celá diskuze k dispozici zde.

MOHLO BY VÁS TAKÉ ZAJÍMAT

Nová infrastruktura inteligentního průmyslu: Smart Industry a ERP

V rámci podnikových strategií se zmiňuje potřeba adopce a adaptace nových technologií, což vede k nutnosti restrukturalizace etablované hierarchie informačních systémů. V éře kyber-průmyslu a autonomizačních tendencí podniků se proto přehodnocuje také postavení ERP systémů, které se musejí integrovat do nové infrastruktury inteligentního průmyslu.

Globální megatrendy v logistice a průmyslu

Nadcházející desetiletí s sebou přinese další revoluční změny, které budou mít přímý dopad na logistiku a průmysl. Příchod roku 2020 předznamenává víceré klíčové globální trendy, ve kterých právě nové technologie budou sehrávat nenahraditelnou roli.

Digitální výroba 2020: Kolektivní inteligence v chytré výrobě | Video

Jak efektivně optimalizovat a automatizovat logistiku ve výrobě a řízení skladu? Jaké je praktické využití kolektivní inteligence a digitálních dvojčat ve výrobních a logistických provozech?