6 rozhodujících kritérií jak vybrat správný MES systém

16.02.2023

Jak vybrat správný MES systém

vybrat a nasadit nový MES systém patří mezi klíčová rozhodnutí podniku. Připravili jsme pro vás krátké shrnutí, na které body byste se měli zaměřit při výběru MES systému.

V době narůstající automatizace a nezastavující se digitalizace se stává MES systém klíčovým řešením pro jakýkoli výrobní provoz. Výběr takto rozsáhlého softwarového řešení nemusí být vždy jednoduchý. A stejně se ani implementace nemusí obejít bez výzev.

Jak tedy vybrat MES systém, který se nejlépe hodí do vašeho provozu?

Funkcionalita systému je jedním z nejdůležitějších kritérií, nakolik určuje jaké úkoly může MES systém provádět. A na funkcionalitě a vlastnostech systému zároveň závisí i jak dobře bude systém přidělené úkoly provádět.

Neobětujte však jednoduchost používání ve prospěch funkčnosti. Složitý a těžkopádný MES systém se rychle stane spíše přítěží než pomocí. Integrace je také kritická, protože dobrý MES systém by měl být schopen se bezproblémově napojit na ostatní podniková softwarového řešení ve vašem provozu, jakož i na výrobní či montážní zařízení.

Důležitým aspektem je také podpora a údržba. Ujistěte se, že máte k dispozici odborníky nejen pro případy výpadků, ale také pro další rozvoj. Škálovatelnost také patří mezi kritéria, která by neměla být přehlédnuta. Zvláště pokud teprve začínáte s pilotním projektem nebo očekáváte nárůst a rozvoj výroby.

A konečně, nezapomeňte při výběru zohlednit nejen cenu díla, ale také „skryté“ náklady, kterými může být například integrace nebo zaškolení.

I když výběr správného řešení MES pro váš výrobní provoz se může zdát náročný, s následujícími 6 klíčovými kritérii se budete snáze orientovat.

6 kriterií pro výběr MES systému

Při výběru MES systému byste měli zvážit těchto 6 klíčových kritérií:

1) cíle a funkčnost

2) uživatelský komfort

3) celkové a provozní náklady

4) škálovatelnost

5) integrovatelnost

6) zákaznická podpora a údržba

V praxi to představuje následující postup.

6 KRITÉRIÍ PRO VÝBĚR SPRÁVNÉHO MES SYSTÉMU

1) Definujte si své obchodní cíle a očekávání funkčnosti nového MES systému

MES systém představuje vynikající příležitost pro podniky, které chtějí optimalizovat své výrobní procesy, zeštíhlit je a automatizovat. Výběrem a úspěšným nasazením správného MES systému bude podnik schopen dosáhnout svých provozních a především obchodních cílů

 • rychleji,
 • efektivnější
 • a s menšími náklady

než nabízejí tradiční alternativy.

Proto je prvním krokem vytvoření seznamu očekávaných funkcí. Funkce by měly být především odvozeny od

 • výkonnostních očekávání provozu
 • a typu procesů,

které má příští MES systém řídit. Tento seznam poslouží jako základní referenční rámec pro identifikování nejvhodnějších řešení pro váš provoz.

2) Ujistěte se, že systém je uživatelsky přívětivý

MES systém se především nasazuje do výrobních provozů. Častokrát se jedná o náročná prostředí. I to je jeden z důvodů proč by mělo být rozhraní MES systému

 • ergonomické
 • a uživatelsky přívětivé.

Dalším nezanedbatelným důvodem uživatelské jednoduchosti je i doba učení. Praktické rozhraní zkracuje dobu potřebnou k tomu, aby se obsluhující personál seznámil s novým systémem. A začal ho smysluplně používat. Příjemná uživatelská zkušenost má i psychologický efekt: minimalizuje odpor zaměstnanců k

 • novému systému
 • a novému způsobu práce.

Důmyslný design rozhraní, který zohledňuje, jak se

 • zaměstnanci učí
 • a interagují se softwarem,

pomáhá vytvářet uživatelské prostředí, ve kterém lze snadno používat. Většina ověřených MES systémů prošla důsledným uživatelským testováním.

Nicméně vždy můžete požádat své zaměstnance o zpětnou vazbu se kterým typem MES systému se jim lépe pracuje.

UX systému MES pro užiívatele a pracovníky

3) Zvažte celkové náklady projektu i na provoz MES systému

Cena za řídicí software zůstává klíčovým faktorem. U tendrů to ani jinak nejde. Třeba si však důsledně prohlédnout, jaká položky předložená cenová nabídka obsahuje. Běžnou součástí cenové nabídky jsou:

 • počáteční nákupní náklady,
 • instalační poplatky,
 • licence,
 • konzultace,
 • zaškolení
 • nebo průběžné náklady na údržbu.

Nasazení MES systému se téměř vždy váže i na další náklady. Ve většině případů se jedná o nákup

 • automatizačních technologií
 • a průmyslových zařízení.

Přípravě rozpočtu by proto vždy měla předcházet i studie mapující jaká další zařízení bude nutné pořídit, aby podnik dosáhl požadované výkonnosti a dalších stanovených cílů.

Zároveň je třeba si s dodavateli vyjasnit, zda cena v předložené nabídce se týká výhradně pouze dodávky MES systému, nebo i jeho provozu. Tím předejdete nedorozuměním a překvapením, která by později mohla ohrozit vaše plánované provozní náklady.

4) Ujistěte se, že systém je škálovatelný

Při výběru MES systémů představuje škálovatelnost významnou vlastnost systému. Provozy se často rozšiřují a podniku rostou, proto si potřebují být jisti, že jejich výrobní systém se dokáže adekvátně rozšiřovat s přibývajícími požadavky.

Pokud se ujistíte, zda váš nový výrobní MES systém je škálovatelný, budete mít jistotu, že další růst podniku nebo jeho nové potřeby neohrozí funkčnost systému, a v konečném důsledku ani podnik.

Kromě toho, že škálovatelný MES systém dodá provozu dnes již nezbytnou flexibilnost, je zároveň efektivní zárukou ochrany investic.

MES systém, který je škálovatelný nebude nutné nahradit, pokud dojde k

 • změnám provozních nebo obchodních priorit,
 • rozšíření nebo zmenšení samotného provozu.

Škálovatelnost MES systému zaručuje jeho adaptabilnost i na

 • nečekané změny,
 • změněné zákaznické chování,
 • a nové tržní okolnosti.

5) Ověřte, zda je MES systém integrovatelný s vaším podnikovým softwarem a zařízeními

Pro úspěšné nasazení MES systému a jeho bezchybný provoz je rozhodující, aby byl integrovatelný s již používanými podnikovými systémy (například ERP, WMS, MRP, CRM) ve vašem podniku.

Je důležité věnovat čas přezkoumání

 • specifikací,
 • požadavků na kompatibilitu
 • a analytických nástrojů.

Ujistíte se tak, že vámi vybraný MES systém bude fungovat podle očekávání při integraci se stávajícími řešeními, a v případě automatizace i zařízeními.

Platí to i z hlediska bezpečnosti a datové integrity. Kompatibilita mezi softwary pomáhá při předcházení narušení dat a potenciálním útokům škodlivého softwaru (malware).

6) Ujistěte se, že je k dispozici spolehlivá zákaznická podpora

MES systém je poměrně komplexní a sofistikovaný řídicí software.

I po

 • bezproblémovém nasazení,
 • hladkém testování
 • a úspěšném zaškolení příslušného personálu

mohou nastat nedorozumění nebo nestandardní operace.

Kvalitní zákaznická podpora (hotline) dokáže i v případě atypických nebo kritických situací zajistit, aby nedošlo k

 • odstavení výrobní linky
 • nebo nežádoucímu poškození výrobních zařízení a technologií.

Standardem je poskytování zákaznické podpory během výrobních změn, v případě potřeby je možné získat i permanentní podporu v režimu 24/7.

Kromě zákaznické a technické podpory je dobré zjistit, jak potenciální dodavatel provádí údržbu MES systému.

Integraca MES systému s automatizačními a výrobními zařízeními

JAKÁ DALŠÍ KRITÉRIA JE DOBRÉ ZVÁŽIT PŘI VÝBĚRU MES SYSTÉMU?

1. Velikost vašeho podniku nebo provozu

Jedním z faktorů, který musíte zvážit při výběru MES systému, je velikost vašeho podniku (nebo provozu). Pokud se váš podnik řadí mezi menší a střední, nemusíte nutně potřebovat celý rozsah funkcionality, jakou MES systém disponuje.

Naopak, v případě očekávané rozsáhlé implementace budete potřebovat robustnější systém, který

 • zvládá zpracovávat velké objemy dat v reálném čase
 • a zároveň bezvadně řídit výrobní zařízení a nástroje.

2. Typ provozu a odvětví

Další faktor, který ovlivňuje rozhodování při výběru MES systému je povaha vašeho podnikání. Máte-li složitý výrobní proces, budete potřebovat systém, který je schopen jej celý pokrýt. To může znamenat například i

 • řízení materiálového toku
 • nebo řízení údržby zařízení a nástrojů.

MES systémy mohou disponovat i

 • odvětvovými specifikacemi
 • a funkcemi navrženými pro konkrétní výrobní oblasti.

MES pro výrobu v automotivu se odlišuje od MES systému pro farmaceutickou výrobu nebo pro kovovýrobu. Prověřte si pro jaký typ provozu je příslušný MES systém vhodný nebo se poraďte s dodavateli jak umí přizpůsobit systém

 • unikátním požadavkům
 • a zvláštním parametrem vašeho provozu.

3. Plán rozvoje a investic

Projektový rozpočet zůstává určujícím aspektem při výběru MES systému. Při plánování investic je dobré počítat is

 • potenciálním upravováním funkcionality
 • nebo rozšiřováním systému po jeho nasazení.

Obzvláště pokud vaše provozní strategie zahrnuje i dynamický rozvoj.

4. Funkce, které potřebujete a funkce s přidanou hodnotou

Každý MES systém disponuje stejnými základními funkcemi. Některé MES systémy nabízejí rozšíření funkcí.

I proto je důležité zvážit, zda kromě funkcí, které nezbytně potřebujete, neexistují i takové, které nejsou bezprostředně nutné pro řízení vaší výroby, ale dokáží vám usnadnit nebo zefektivnit práci.

Správná kombinace rozšířených funkcionalit dokonce

 • dokáže zrychlit návratnost investice (ROI)
 • a zlepšit původně projektovanou efektivnost MES systému.

Například rozšířením MES systému o modul řízení práce a zaměstnanců můžete automatizovat agendu

 • zprávy přítomnosti,
 • odborných osvědčení,
 • zda odepisování pracovních výkonů

a uvolnit ruce výrobním a řídícím manažerům od personální byrokracie.

Výběr MES systému podle typu provozu

NASLEDOVNÝM 6 CHYBÁM BYSTE SE PŘI VÝBĚRU NOVÉHO MES SYSTÉMU MĚLI VYVAROVAT

1. Nedostatečná technologická infrastruktura

Při výběru MES systému vstupuje zásadně do rozhodování technologická infrastruktura. Máte-li zastaralou nebo neexistující infrastrukturu, MES systém nebude moci plnohodnotně plnit svou funkci.

Zavedení adekvátní infrastruktury může být součástí dodávky MES systému, avšak tato položka se nutně projeví i na celkovém rozpočtu projektu.

2. Nedefinování zadání systému

Jednou z nejčastějších chyb při výběru nového systému MES je nejasné definování zadání. Bez jasného pochopení toho, čeho má systém dosáhnout, může být obtížné vybrat správný výrobní software a zároveň jej i bezchybně nakonfigurovat, aby vyhovoval potřebám vašeho podniku.

Navíc, nedefinování cílů systému může vést k frustraci zaměstnanců, kteří si nejsou jisti, jak jim má systém pomoci zlepšit jejich práci. A tím pádem vést i k demotivaci při zaškolování na práci s novým systémem.

3. Nezapojování zaměstnanců do přípravného procesu

Další chybou, která se často provádí při výběru nového MES systému, je nezapojení zaměstnanců. Je důležité získat informace od personálu, který bude ať už přímo nebo nepřímo pracovat se systémem o tom, jaké potřeby by měl MES systém naplňovat.

Zároveň zaměstnanci z provozu jsou dobrým zdrojem relevantních podnětů, které by mohly být zohledněny při přípravě a definovaní zadávací dokumentace.

Konzultování výběru nového MES systému se zaměstnanci

4. Nevyškolení zaměstnanců

Další chybou, které je dobré se vyhnout při výběru nového MES systému, je nedostatečné zaškolení zaměstnanců. Je důležité zajistit zaměstnancům přiměřené školení ať už před implementací nebo během testovací fáze, aby byli schopni systém správně a efektivně využívat.

Kromě toho může správné školení pomoci předcházet frustraci zaměstnanců

 • při změně pracovních postupů
 • a snížit pravděpodobnost chyb,

kterých by se mohli dopouštět při práci s novým systémem nebo souvisejícími zařízeními.

5. Neotestování MES systému

Součástí výběrového procesu je také vyzkoušení si preferovaných MES systémů. Poměrně běžnou součástí výběrového procesu jsou referenční návštěvy, kde se můžete podívat jak systém funguje v reálném provozu.

Je to také prostor pro odsledování jednotlivých rozhraní MES systému

 • jak s nimi zaměstnanci mohou interagovat,
 • zda jsou dostatečně ergonomické pro vaše potřeby
 • nebo pro váš typ provozu.

V případě možnosti si můžete i vyzkoušet, jak se příslušným MES systémem pracuje,

 • jaká je jeho responzivita,
 • zda složitost ovládání.

6. Nepřipravení dodavatelé

Součástí implementace MES systému je jeho integrace na

 • ostatní podnikové systémy (většinou ERP)
 • a výrobní nebo automatizační technologie.

Integrační proces proto nutně představuje koordinaci více dodavatelů nejen při samotné implementaci, ale i při testování MES systému v provozu.

Proto je třeba připravit dodavatele na nezbytnou součinnost, například i časovým harmonogramem. Druhou možností je pronajmout si integračního manažera nebo požádat dodavatele MES systému, aby tento postup celý zastřešil.

Integrace MES systému s dodavately

Výběr nového MES systému je poměrně komplexní proces. Důsledná příprava usnadní celý proces a zamezí nedorozuměním a zbytečnému protahování celého postupu. Pokud plánujete vybírat nový MES systém, neváhejte se poradit s našimi konzultanty a analytiky.