6 způsobů jak zvýšit ziskovost skladu

03.09.2021

ako zvýšiť ziskovosť skladu

Existuje několik možností a způsobů, jakými dosáhnout vyšší ziskovost skladu, optimalizovat provozní náklady a zároveň přispět ke zlepšení produktivity distribučního centra.

Optimalizace nákladů je neustálou výzvou pro každý provoz. Provozovatelé skladů a obchodně-distribuční firmy se ocitli pod velkým tlakem trhu i v důsledku globální krizové situace. Stoupající poptávka a prudký rozvoj online nakupování (e-commerce) přispěli k rozšíření konkurenčního prostředí nejenom v maloobchodě. I proto se prodejci a společnosti museli začít více zaměřovat na zlepšování výkonnosti skladů, distribučních center a zásobovacích procesů bez přečerpávání investičních rozpočtů a navyšování provozních nákladů.

Kromě investic do rozsáhlých projektů digitalizace a automatizace, jenž mají zabezpečit zvýšení výkonnosti, v ideálním případě s co nejkratší návratností (ROI), existují i dílčí řešení. Existuje několik dostupných možností jak optimalizovat provozní náklady skladu, a přitom zároveň přispět ke zlepšení výkonnosti zásobovacích procesů.

Zlepšení řízení zásob

První kroky při snaze zvýšit ziskovost skladu nebo distribučního centra by měly vést k postupům řízení zásob. Řízení zásob představuje také jeden z klíčových procesů při optimalizaci výkonnosti skladu a efektivnosti zásobovacích procesů.

a) Viditelnost zásob

Viditelnost zásob patří mezi základní funkce skladu s přímým dopadem na zvýšení efektivity vychystávání zboží nebo zákaznických objednávek. Správná a přesná viditelnost zásob znamená vědět kde se nacházejí jaké typy zásob, aktuální počty SKU, a tím odbourávat prostoje a zároveň se vyhýbat vychystávání nesprávných SKU.

Přesný monitoring zrcadlící skutečný stav zásob umožňuje udržovat správné množství zboží nebo materiálu na skladě. Historická data se dají využít pro přesnější plánování skladových zásob a prognózování odbytu, a tím se vyhýbat přezásobení nebo chybějícímu zboží z důvodu poddimenzovaných skladových zásob.

b) Optimalizace skladování

Způsoby skladování čelí novým výzvám především při snaze zabezpečit co největší flexibilitu skladovacích a vychystávacích procesů. Vhodná optimalizace skladování přináší úsporu prostoru, času a zdrojů při řízení skladových procesů, přičemž přispívá ke snižování chybovosti při vychystávání.

Při maximalizaci využití prostoru třeba zvážit několik možností včetně:

 • vertikálního rozšíření skladovacího potenciálu,
 • vybudování mezaninu k získání dodatečného prostoru,
 • zmenšení šířky uliček v regálových zónách,
 • nebo využití strategie cross-dockingu (tzv. průtokového skladu).

c) Strategická dostupnost skladových zásob

I vzhledem ke zvyšování flexibility a rychlosti vychystávacích procesů a optimalizace nákladů se skladování zboží na fixních pozicích, jenž se v čase nemění, stává zastaralé. I proto podniky začínají stále častěji preferovat dynamické naskladňování (a přeskladňování) vycházející z reálné obratovosti, nebo očekávaného nárůstu poptávky po konkrétních výrobcích (například během marketingových kampaní).

Dynamické řízení skladování zásob (dynamický slotting) tak zlepšuje strategickou dostupnost zásob. To navíc také vede k:

 • vyhýbání se vzniku úzkých hrdel v prostorách skladu,
 • zkrácení vychystávacích cyklů,
 • a v konečném důsledku i ke snížení nákladů na vychystávání objednávek.

Nakolik vychystávání zboží nebo zákaznických objednávek ve skladech a distribučních centrech může dosahovat až 50% celkových nákladů na provoz skladu, optimalizace skladování a dynamický slotting mohou zásadně přispět k jejich snížení.

ako zvýšiť ziskovosť skladu WMS zásobovanie

Zeštíhlení skladových procesů

Řízení skladu zahrnuje poměrně velké množství procesů a operací, včetně řízení objednávek a zásob. V případě, že postupnost těchto operací není řádně načasovaná a důsledně koordinovaná, přichází k:

 • nadbytečné duplicitě některých činností,
 • prostojům v různých částech skladu,
 • jakož i celkově snížené kvalitě vychystávání.

I proto se ve skladech přistupuje k revizi jednotlivých procesů, jejich optimalizaci a vylaďování. Jedním z přístupů se stává aplikace principů štíhlého (lean) managementu. Zeštíhlování řízení skladu může začít důslednějším plánováním dodávek materiálu a objednávek. To přispívá ke snížení úzkých hrdel jakož i přetěžování zaměstnanců na příjmu tovaru.

Operativním přidělováním pracovních zadání při příjmu zboží lze zlepšit výkon zaskladňování zboží. Obdobné metody, jaké se dají použít na zlepšení řízení zásob, jsou aplikovatelné i na další skladové postupy jako je

 • příjem zboží,
 • přebalování,
 • naskladnění,
 • skladování,
 • vychystávání,
 • kompletace,
 • a expedice.

Optimalizovat se může i samotný proces vychystávání, jelikož existuje několik typů strategií, které se mohou uplatnit v závislosti na

 • typu provozu,
 • obrátky zboží,
 • nebo objemů objednávek. 

Jednotlivé strategie se již v současnosti dají kombinovat pro různé typy zboží nebo skladové zóny. Navolením adekvátní vychystávací strategie dochází k rozšíření průtoku skladu a maximalizaci vychystávacího potenciálu distribučního centra. V tomto případě je již nezbytné nasazení WMS/WES systému.

K zeštíhlení zásobovacích procesů se dá přispět i dílčími opatřeními, mezi které patří například:

 • ukládání SKU, jenž jsou nejčastěji spolu vychystávané (nebo objednávané), v jejich vzájemné blízkosti,
 • uskladňování rychleobratových položek horizontálně,
 • zatímco zboží s malým obratem bude drženo vertikálně.

Ke zrychlení vychystávání možno přispět i nasazením technologií jako jsou hlasem řízené vychystávání (voice picking), tradičnější systémy Pick-to-Light nebo rozhýbání zboží automatizovanými přepravníky a karusely.

Ke zeštíhlení skladovacích procesů se dá také přistupovat i holistickým způsobem nasazením inteligentního řízení práce a pracovních zadání, materiálu a zásob, manipulačních a přepravních zařízení. Takový projekt si vyžaduje důsledný audit aktuálních procesů a vypracování návrhu komplexního řešení řízení skladovacích procesů v reálném čase využitím technologií jako IoT, digitální dvojčata, strojové učení apod. V těchto případech se již většinou nasazují pokročilejší řídící systémy jako například WES systémy.

Operativní řízení práce

S rostoucími nároky na posilnění odolnosti dodavatelských řetězců dochází i ke změnám standardů řízení práce ve skladech. Postupy řízení práce se výrazně změnily. Řízení se z plánování a rozvrhování směn a rozhodování o prioritách pracovních zadání vyvinuli k automatizovaným způsobům managementu pracovních zadání. A to i včetně vyhodnocování rozhodovacích procesů v podobě dynamického dispečinku. Efektivní rozdělování pracovních zadání s ohledem na očekávaný objem objednávek, jejich složení a časové priority se již v současnosti děje prostřednictvím LMS (Labor Management System) systémů nebo jejich modulů integrovaných do pokročilejších řídících systémů.

LMS přiřazuje vznikající pracovní zadání (naskladnění, vychystávání, přebalování, expedice) momentálně dostupným zaměstnancům v reálném čase. LMS zeštíhluje významným způsobem řízení práce a maximalizuje individuální výkonnost operátorů. Kromě funkce operativního dispečinku již pokročilé LMS navíc zohledňují i ostatní činnosti při koordinování pracovních zadání, které je nutné vykonat v rámci souslednosti probíhajících nebo nezbytných procesů.

I díky LMS dochází k hladké synchronizaci vychystávání a ostatních přidružených a navazujících činností vedoucích k rychlé a správní expedici zboží. Správně vyladěnými algoritmy a nasazením inovativních technologií jako jsou digitální dvojčata může firma dosáhnout obdoby vnitropodnikové Just-in-Time strategie pro řízení a synchronizaci pracovních zadání a optimalizací provozního výkonu distribučního centra.

Nezanedbatelným přínosem LMS systému je zajištění rovnoměrného vytížení pracovníků bez fyzického přetěžování. Díky tomu se dosahuje pohodlný a ergonomický způsob práce s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnosti zaměstnanců. Řízení pracovních zadání LMS zároveň eliminuje prostoje a zbytečné chození pracovníků, jakož i chyby a nedorozumění při přesunech zásob a vychystávání objednávek.

Nakolik LMS umožňuje sledovat výkon jednotlivých pracovníků a skladových operátorů v reálném čase, mohou se na dodatečné posilnění výkonnosti nasadit také prvky gamifikace (t.j. využívání herních prvků v neherním prostředí). Tyto prvky motivují zaměstnance k pracovní soutěživosti. Pracovníci na provozu mohou mít přístup k tabuli, na které se průběžně aktualizuje stav kdo vychystal kolik objednávek a kdo patří mezi nejproduktivnější zaměstnance. Okamžitý přístup k vyhodnocování pracovních výkonů zvyšuje transparentnost pracovního prostředí a předchází zhoršování sociálního klimatu. Na druhé straně mohou vedoucí tyto data využít pro spravedlivé nastavení odměňování a výkonnostních prémií.

ako zvýšiť ziskovosť skladu WMS zásobovanie

Inteligentní automatizace

Sklady a distribuční centra patří mezi oblasti, kde míra automatizace poměrně rychle roste i vzhledem na neustále se měnící poptávku trhu. Dostupné technologie a softwarové řešení umožňují optimalizovat vybrané procesy řízení skladu od dílčí automatizace manuálních činností až po nasazení rozsáhlého řešení automatizace. Existuje mnoho způsobů a možností jako automatizovat postupy v distribučním centru, které se nacházejí na škále od systémové automatizace, přes mechanickou automatizaci, semi-automatizaci až po celkovou automatizaci zásobovacích procesů.

Může se to týkat méně náročných projektů zavedením skenovacích zařízení. Mobilní skenery se podílejí na zvýšení produktivity vychystávacích procesů a jejich kvality. Podnik může přistoupit i k tzv. ostrovním řešením zaměřeným na jeden typ činnosti jako například třídění a balení zákaznických objednávek. Při pokročilejších projektech již dochází k propojení jednotlivých ostrovů automatizace, až po komplexnější projekty škálování automatizace.

Kromě zlepšení výkonu, automatizace přináší další způsob jak optimalizovat provozní náklady, zabezpečit udržitelnost procesů, a tím i konkurenceschopnost podniku. Návratnost investic (ROI) závisí na rozsahu projektu automatizace a technologií, které podnik do skladu plánuje nasadit. Vytvořením souladu mezi projektem automatizace s obchodními cíli a plány umožní podniku maximalizovat návratnost, a tím rychleji zvýšit ziskovost skladu nebo distribučního centra.

Jednou ze strategií adaptace provozního modelu na model obchodní je i nahrazení ERP/WMS systému pro řízení skladu a zásob komplexnějším řídícím systémem WES. WES systém disponuje širší funkcionalitou včetně řízení zásob, práce a přepravních zařízení v reálném čase, jakož i dynamickým škálováním. Díky dynamickému škálování WES systém promptně přizpůsobuje řízení logistiky aktuálním požadavkům trhu (například během sezóny nebo v případě krizového řízení).

Kromě funkcionality WMS a LMS, pokročilé WES systémy zároveň zastřešují také funkcionalitu Warehouse Control System (WCS). WCS systémy zabezpečují automatizované řízení materiálového toku skladovými technologiemi a manipulačními zařízeními jakými jsou dopravníkové pásy, třídičky, váhy apod.

Šetření energie

Udržitelnost a iniciativy za snížení uhlíkové stopy si uvědomují i provozovatelé skladů a distribučních center. I proto se snaží aplikovat opatření na šetření energie, kterými zároveň dochází i ke snížení provozních nákladů. Základní opatření se týkají předevšímregulace teploty, jako je

 • zateplení skladu,
 • zabezpečení správného doléhání dveří,
 • v případě potřeby i instalací mechanismů na jejich automatické zavírání.

Pro efektivnější regulaci teploty ve skladě se mohou namontovat také příčky a mezistěny díky čemuž lze rozdělit sklad na menší zóny. Tímto způsobem by se vyhřívali (nebo klimatizovali) jenom relevantní prostory během nevyhnutelné doby. Řešením jsou i inteligentní termostaty. Další oblastí, kde se dají optimalizovat náklady je také osvětlení. Instalací pohybových senzorů lze zaručit, že bude osvětlená jenom ta část skladu, kde se právě provádí pracovní aktivita.

Součástí zelených iniciativ souvisejících se šetřením energie a minimalizací produkce CO2 jsou ekologické sklady. Kromě eliminace odpadů a zbytečných obalů se podniky postupně pouštějí do kompletní digitalizace papírové agendy, které je možné dosáhnout WMS/WES systémy. Mezi další ekologické opatření patří také instalace solárních panelů na sklad nebo využívání energie z obnovitelných zdrojů. V rámci strategií udržitelnosti a nasazování zelených technologií se začíná aplikovat i koncept „net-zero“. To znamená, že budova skladu vygeneruje jenom takové množství energie, jaké potřebuje na provoz skladových a zásobovacích činností.

ako zvýšiť ziskovosť skladu WMS zásobovanie

Rozšíření dodacích možností a služeb skladu

Dalším způsobem jako zvýšit ziskovost skladu nebo distribučního centra je i rozšíření dodacích možností. Vzhledem na současné trendy a rostoucí očekávání zákazníků a odběratelů se jednokanálová logistika stává spíše raritou. Nový standardem je multikanálový prodej a zásobování, přičemž konkurenční výhodu získávají společnosti, kterým se povede naběhnout na omnikanálový prodej. Obsluhování několika prodejních kanálů si zároveň vyžaduje také rozšířenou nabídku možností dodání, převzetí zboží nebo jeho reklamaci a vrácení. Transformace na multi- nebo omnikanálový prodej se týká především skladů a distribučních center v oblastech maloobchodu, velkoobchodu a e-commerce.

Sklady v průmyslových a výrobních oblastech mají potenciál zvýšit ziskovost nabízením dodatečných služeb přesahujících tradiční portfolio. Kontrola kvality přicházejících materiálů a expedovaného zboží se již postupně stává součástí řízení skladu, ale také tzv. služby s přidanou hodnotou jako

 • montáž a finalizace produktů,
 • balíčkování a kitting,
 • přebalování a přípravu speciálního balícího dizajnu (například pro specifické marketingové kampaně).

Někteří provozovatelé skladů a poskytovatelé logistických služeb (3PL) dokonce nabízejí i tak úzkoprofilové služby, jakými je žehlení oděvů nebo technické testy a kalibrace elektroniky přímo ve skladech a distribučních centrech.

6 způsobů jak zvýšit ziskovost skladu

mohlo by vás také zajímat

Jak vybrat správný WMS systém a nezbláznit se

Výběr správného systému WMS [Warehouse Management System] zabezpečí nejenom efektivní řízení skladového zásobování v distribuci nebo ve vnitropodnikové logistice, ale dokáže vytvořit pro podnik také dodatečnou přidanou hodnotu. Jaká základní kritéria by se měla zvažovat při výběru systému WMS, aby podnik získal optimální řešení?

DEDOLES: Masivní expanze s podporou inteligentních technologií

Společnost Dedoles patří mezi nejúspěšnější domácí online obchody, které se prosadily i na zahraničních trzích včetně západní Evropy. S masívní expanzí se firma rozhodla inovovat a automatizovat své skladové a zásobovací procesy, k čemuž využila také technologie čtvrté průmyslové revoluce a inteligentní logistiky.

Nový retail a omnikanálová distribuce

                                                                                  Omnikanálová distribuční strategie se stává nezbytností pro celý segment elektronického obchodu (e-commerce). Nové logistické technologie přispěly k zeštíhlení logistických toků a komfortnější spotřebitelské zkušenosti při online nakupování.