DOMUS novinky september 2022

06.10.2022

Informačný systém DOMUS pre správu bytov a nebytových priestorov a ERP systém FINUS neustále zapracovávajú novinky kvôli aktuálnosti systému. 

Informácie sú určené hlavne pre špecialistov pracujúcich s informačným systémom DOMUS alebo FINUS.

Účtovníctvo - Denník - Kontrola obdobia v roku

Kontrola dátumov v účtovnom doklade okrem dokladu počiatočných stavov saldo-konto. Ak sa nepoužíva hospodársky rok, je to v rámci roka, inak je to v rámci obdobia hospodárskeho roka.

Kontrola sa zapína v nastavení roku, v záložke Účtovníctvo: "Kontrolovať dátumy účt. obdobia" (obr. vpravo)

V prípade nastavenia kontroly systém upozorní ak sa obdobie, do ktorého sa má účtovať, nezhoduje s obdobím evidencie.

Účtovníctvo – výstup  A84 – Inventarizácia pohľadávok cez saldo-konto

Do parametrického okna Výstupu A84 Inventarizácia pohľadávok cez saldo-konto bol pridaný nový parameter „emailová adresa“.

Zadaný e-mail sa následne zobrazí vo výstupe. Pokiaľ nie je vyplnený v parametrickom okne, tak sa zoberie podľa prihlasovacieho mena. Táto funkčnosť platí aj pre telefónne číslo (obr. vľavo).

Účtovníctvo – Ročná uzávierka

Do okna Ročná uzávierka sa pridala nová možnosť filtrovania a to parameter „Skupina subjektov“. Pomocou skupín subjektov je možné rýchlejšie a efektívnejšie spustiť celý proces uzatvárania účtov za zvolené účtovné obdobie (obr. vpravo).

Banka – stredisková úhrada Dodávateľských faktúr

Zapracovaná zmena zisťovania strediska pri úhrade viacstrediskovej dodávateľskej faktúry. Stredisko sa určuje podľa bankového účtu, z ktorého je faktúra hradená. 

Uvedená úprava bola dopracovaná z dôvodu eliminovania prácnosti s bankovými výpismi. Doteraz sa pri importe bankových výpisov, pri automatickom párovaní, naplnilo vždy iba prvé stredisko.

Banka – výstup A99 Prehľad príkazov na úhradu

Do výstupu A99 Prehľad príkazov na úhradu sa doplnila nová možnosť zobrazenia údajov a to Stredisko bankového účtu.

Stredisko sa zisťuje podľa debetného bankového účtu z časti Predkontácie (obr. vľavo).

Revízie - rozšírenie porúch

Pridané nové nastavenie pre Revízie, ktoré umožňuje prísnejšiu kontrolu pri vypĺňaní priebehu revízií, ako napr. výber výsledku, povinné priloženie protokolu, automatické pridanie prázdnych záznamov porúch podľa celkového počtu porúch, dialógové okná pre potvrdenie výsledku revízie/odstránenia poruchy.

Pridanie 2 stĺpcov, ktoré zobrazujú celkový počet porúch a celkový počet neodstránených porúch (obr. vpravo). 

Pri evidovaní priebehu revízie „vykonanie“ je pridaný parameter Výsledok revízie. Ďalej je tam nutnosť vloženia protokolu o vykonanej revízii.

Právne - výpočet úroku z omeškania

Dopracovali sa úpravy do okna Civilné spory, aby sa dokázal načítať predpis penále a úhrady penále evidované v Evidencii platieb.

Upravil sa aj zápis penále do evidencie platieb cez tlačidlo Zapísať penále do platieb.

Týmto spôsobom sa dajú penále vypočítané mimo Domusu zapísať do žaloby, do poľa penále, a zároveň do evidencie platieb (obr. vľavo).

Následne, ak príde k úhrade penále a suma sa zapíše do evidencie platieb na evidenčný účet penále a bude priradená k predpisu penále, automaticky sa prenesie aj do žaloby na záložku úhrady a v hlavičke do poľa Uhradené penále.

Platby - výstup G01 Inventarizácia účtu - porovnanie s účtovníctvom

Vo výstupe G01 je rozšírený výber v poli Údaje z Finusu preberať o možnosť "zo všetkých subjektov". Pri tejto možnosti sa preberú údaje zo všetkých subjekov, v ktorých sa nachádza stredisko objektu.

Platby – priraďovanie platieb

Do číselníku Druhy nákladov a platieb je pridané pole pre určenie, či sa majú v procese priraďovania platieb zohľadniť "Budúce dlhy". Pole je prístupné iba pre nastavenie spôsobu sledovania konta "priraďovanie platieb".

Táto možnosť určuje, či sa budú uhrádzať aj dlhy v Evidencii platieb, ktoré majú dátum splatnosti po mesiaci ako je mesiac platby. Úprava sa týka procesu E70 Priradenie platieb a automatického priraďovania.

Platby – priraďovanie platieb II.

Pokiaľ je v číselníku Druhy nákladov a platieb zvolená možnosť "Suma dlhu (aktuálneho aj staršieho) sa musí zhodovať s výškou platby", tak sa platby budú priraďovať len ak je suma platby ROVNAKÁ s hodnotou "Nepriradené" v Evidencii platieb.

Toto nastavenie je prístupné len pri priraďovaní platieb a bola zapracovaná pre potreby priraďovania úhrad ak je suma dlhu rovnaká so sumou dlhu. 

Ročné vyúčtovanie – Číselníky – Texty pre ročné vyúčtovanie

Pridaná možnosť vytvárať a filtrovať texty výstupov pre Ročné vyúčtovanie priamo v číselníku v záložke Ročné vyúčtovanie

Text sa dá nastaviť na konkrétny rok a v tom prípade sa vo výstupoch ponúkne len v roku vyúčtovania, ku ktorému je priradený text. Text s nevyplneným obdobím vyúčtovania sa ponúka v každom roku.

V textoch výstupov v spodnej časti okna je rozšírená možnosť vytvárania textu z "objekt" na "objekt","viac objektov","dodávateľ".

Ročné vyúčtovanie - výstup A11a Vyúčtovanie užívateľa – material dizajn

Vo výstupných zostavách "A11a Vyúčtovanie užívateľa - material dizajn" a "A15 Vyúčtovanie užívateľa s DPH štandard" sa upravilo zisťovanie "Zdroja tepla". Odberné miesto, z ktorého sa preberá odovzdávacia stanica tepla (OST), sa zisťuje na analýzach, ktorých kódové označenie sa začína na UK (ústredné kúrenie). Uprednostňuje sa analýza, ktorá má kód UKvar. Zároveň je doplnená podmienka, že obdobie platnosti odberného miesta musí spadať do obdobia vyúčtovania. Účelom je zahrnúť aj evidovanie nákladov na kúrenie len na analýze UK, t. j. bez členenia na variabilné a fixné náklady. Je to vhodné pre prípad evidovania domovej kotolne. 

Ročné vyúčtovanie  – výstup A11a Vyúčtovanie užívateľa – material dizajn II.

Vo výstupe "A11a Vyúčtovanie užívateľa - material dizajn" je upravená tabuľka odpočtov meračov studenej a teplej vody (SV a TV).

  1. Stĺpec "Rozdiel stavov" sa doteraz zobrazoval, len ak bol spôsob výpočtu spotreby OK. Po úprave sa rozdiel stavov, zobrazí aj vtedy, ak je súčet rozdielu stavov zhodný s vypočítanou spotrebou.
  2. Popisok "** odborný odhad" je zmenený na "** Stanovené prepočtom, príp. odborný odhad". Je to z dôvodu upresnenia odpočtu, ktorý nie je zistený korektným odčítaním stavu.

Merače – výstup C4c Porovnanie spotreby za 2 roky po užívateľoch

Do výstupu C4c Porovnanie spotreby za 2 roky po užívateľoch bola pridaná možnosť stránkovania po objektoch.

Merače – Evidencia meračov

Do okien v Evidencii meračov v edite a Evidencii telies je pridané zobrazenie plochy miestností.

Domus – Správa portálu poschodoch.sk

Doplnenie dátumov prisťahovania a odsťahovania užívateľov do okna Správa portálu (resp. obdobie platnosti v prípade domových funkcionárov):