DOMUS novinky jún 2022

15.07.2022

DOMUS

Informačný systém DOMUS pre správu bytov a nebytových priestorov neustále zapracováva novinky kvôli aktuálnosti systému. 

Informácie sú určené hlavne pre špecialistov pracujúcich s informačným systémom DOMUS alebo FINUS.

Finus / Domus  – export priložených dokumentov

Z dôvodu zjednodušenia práce s viacerými dokumentami (pripojenými napríklad k faktúre) bola zapracovaná možnosť súčasne exportovať všetky dokumenty patriace k evidencii. Export priložených dokumentov je možné vyexportovať dvomi spôsobmi:

  1. Z detailu dokumentov nad konkrétnym záznamom - v okne priložených dokumentov pribudlo nové tlačidlo „Stiahni“, pomocou ktorého sa na zvolený disk vyexportujú priložené dokumenty (obr. vpravo)
  2. Z niektorých prehľadových okien - napríklad z okien Príkazy na úhradu, Objednávky, Skladové doklady, Faktúry, Platobné a Účtovné doklady, pribudlo nové menu „Stiahnúť priložené dokumenty“ alebo je možné použiť Export – Priložené dokumenty. Vyexportujú sa všetky dokumenty priložené k danému záznamu.

Faktúry – VYTVORENIE OPAČNEJ FAKTÚRY 

Funkcia sa využíva na vytvorenie opačnej faktúry k vyznačenej faktúre. Tj. ak je vyznačená odberateľská faktúra, tak s použitím tejto funkcie je možné vytvoriť dodávateľskú faktúru.

Pre vytváranie opačnej faktúry bola do parametrického okna doplnená možnosť "Ponechať dátumy podľa zdroja". Pri označení parametra sa do opačnej faktúry vložia dátumy z opačnej faktúry. Ak parameter nebude označený, tak sa dátumy prenesú s ohľadom na užívateľské nastavenie dátumov pre kópiu faktúr.

Vytvorenie opačnej faktúry sa nachádza nad evidenciou Prehľad hlavičiek faktúr cez možnosť Operácie – Vytvor opačnú faktúru.

Majetok – odpisovanie

V rámci zjednodušenia evidovania odpisov bola vytvorená nová možnosť pre prerušenie daňového odpisového plánu. Okrem existujúceho procesu C1 - Prerušenie daňových odpisov, je možné majetok na 1 rok prerušiť aj zaevidovaním Pohybu majetku. Tento pohyb sa neúčtuje. Zadáva sa dátum posledného dňa v roku, napr. pre rok 2021 sa zadá dátum 31.12.2021. Po uložení sa do daňových odpisov vloží záznam s nulovou hodnotou.

Ak má byť odpisovanie prerušené na viac rokov, je potrebné zaevidovať opätovnú zmenu alebo použiť proces C1 - Prerušenie daňových odpisov. Prerušenie je možné vykonať len pre hmotný majetok.

Finus / DOMUS - Zaúčtovanie uzávierkových dokladov

Pre opakujúce sa otázky s účtovnými a internými dokladmi, ktoré sú vytvárané z DOMUSu po zaúčtovaní uzávierkových dokladov, sa upravilo vytváranie interného dokladu z Platieb.

Doklad sa vytvorí s príznakom X (v prehľadovom okne), tj. nebude možné takto vytvorený doklad odúčtovať. V editovacom okne interného dokladu je doklad označený ako PS (počiatočný stav).

Ročné vyúčtovanie – Prehľadová zostava vyúčtovania priestorov

Upravila sa výstupnej zostavy "B26 Prehľad vyúčtovania priestorov" pre zefektivnenie kontroly. Do parametra "V druhom a treťom stĺpci zobrazovať" je pridaná nová možnosť "Náklady spolu, Predpis spolu, Platby spolu, Vyúčtovanie (voči platbám), Zostatok k (s vyúčtovaním), Suma nezobr. pol.". Pri zvolení tohto parametra sa v súčtových údajoch zobrazia zvolené údaje. Táto možnosť je použiteľná iba pri používaní delenia alebo priraďovania platieb, viz. obrázek vpravo.

Pasporty – Export zoznamu užívateľov pre rozúčtovacie spoločnosti

Zapracových je viacero úprav do exportovacej procedúry, ktorá slúži ako podklad pre rozúčtovacie spoločnosti.

Vo vyexportovanom súbore sa nachádza zoznam užívateľov s plochami ich priestorov podľa zvolených parametrov.

Bola pridaná možnosť zadať podiel na vykurovaných spoločných priestoroch formou rozpočítania z evidovanej vykurovanej plochy spoločného priestoru objektu.

Spoločné priestory musia byť zaevidované ako priestory objektu typu "Spoločný priestor" a musia mať vyplnený ten typ plochy, ktorý je v parametrickom okne procesu označený ako "vykurovaná plocha".

Rozpočítanie znamená, že každému exportovanému priestoru sa vypočíta podiel na tejto vykurovanej ploche spoločného priestoru. Podiel sa počíta podľa plochy, ktorá je na to zadaná  v paralelnom okne.

Užívatelia – Univerzálny textový výstup

Do výstupu A14 - Univerzálny textový výstup za užívateľa sú dopracované ďalšie mriežkové riadiace slová.

  • e-mail subjektu - #subjekt_email
  • telefón subjektu - #subjekt_tel
  • informácie o subjekte - #subjekt_info1

Poschodoch – nový výstup Zoznam užívateľov

Je vypracovaný nový výstup na portál poschodoch.sk s názvom „Zoznam užívateľov“. Zoznam zobrazí aktuálnych užívateľov príslušného domu. Výstup je možné aktivovať aj pre domových funkcionárov a aj pre všetkých užívateľov. V parametroch výstupov je možné určiť, či sa má zobraziť aj číslo a e-mail užívateľa.

Mzdy – finančný príspevok na stravovanie

Pro zjednodušenie nastavenia hodnoty finančného príspevku na stravovanie sa zapracovala nová funkcionalita.

Po novom nie je nutné zadávať hodnotu na stálých zložkách, ale stačí zadať hodnotu finančného príspevku do polí na to určených v nastaveniach.

V prípade zadanej hodnoty položiek stravného v stálych zložkách sa prednostne berie táto hodnota, ak nastavená nie je, zoberie sa nastavená hodnota z ostatných nastavení. Hodnoty pre účely stravných lístkov su v štádiu vývoja, funkcionalita bude dostupná v neskorších verziách Modulu MZDY (obr. vpravo).

Mzdy – zjednodušená evidencia pridávania práv

Okno evidencie a pridávania práv je vylepšené nielen vzhľadovo, ale aj funkčne. Touto funkcionalitou sa zjednotila evidencia prístupových práv v celom informačnom systéme.