Novinky verzie DOMUS 11

01.12.2022

Záver roka 2022 je určený novej verzii DOMUS 11. Tá prináša mnoho vylepšení a významných zmien, ktoré posúvajú softvér DOMUS jednoduchšie a účelnejšie k používateľovi.

 

Predstavujeme hlavné zmeny novej verzie.

Informačný softvér DOMUS

Klávesové skratky

V novej verzii IS DOMUS je možné vo všetkých moduloch použiť klávesové skratky na posúvanie aplikácie alebo okna pracovnej plochy podľa funkčností Windows.

 

Zoraďovanie stĺpcov

Po kliknutí na hlavičku stĺpca sa zoradia záznamy vzostupne. Po novom, po opätovnom kliknutí na hlavičku stĺpca, sa zoradenie záznamov otočí (vzostupne --> zostupne, zostupne --> vzostupne).

Generovanie PDF

Nový spôsob generovania PDF, bez potreby virtuálnej tlačiarne a ďalšej inštalácie Ghostcstiprt.

Poznámky

Nový systém interných poznámok v rámci záznamu. Interné poznámky je možné vkladať v evidenciách, v ktorých je možné vkladať aj dokumenty. Pri vložených dokumentoch sa zobrazuje hviezdička, pri vložených interných poznámkach sa zobrazuje bodka.

Poznámky je možné vložiť pomocou „Vlož/otvor pozn.“.

FINUS

Otvorené bankovníctvo / Open banking

Bolo zapracované prepojenia účtov prostredníctvom produktov Premium API Tatra Banka, DATABANKING 2.0 Slovenská sporiteľňa a Česká spořitelna.

Vyskúšajte Premium API Tatra Banka zdarma do 31. 3. 2023. 

Následne bude služba spoplatnená čiastkou 1 Eur bez DPH / účet / mesiac.

Viac o otvorenom bankovníctve

Stavy dokladov

Rozšírenie možnosti používania stavov dokladov o platobné doklady, t.j. bankové výpisy, pokladničné doklady a interné doklady.

Stav dokladu sa chápe ako označenie stupňa rozpracovania dokladu. V stavoch dokladov sa zaevidujú všetky stavy, ktorými má prejsť proces schválenia dokladov. Stavy dokladov sa môžu vytvárať na rôzne subjekty - tzn. v každom subjekte môže byť iný proces schvaľovania s rôznymi stavmi.

Po nastavení stavov dokladov sa už nepoužívajú štandardné stavy (Potvrdený, Nepotvrdený, Zmazaný).

 

Ulož do subjektov

V evidencii Užívateľské nastavenia a Nastavenia subjektu je možné menené údaje uložiť hromadne buď do „Mojich subjektov“ alebo do vybranej skupiny subjektov.

Táto hromadná synchronizácia je dostupná cez ikonku „Ulož do“.

Faktúry – Tlač pečiatky

Bolo dopracované nové nastavenie v číselných radoch pre odberateľské faktúry „Tlač pečiatky v tlač. výstupe material dizajn“. Uvedené nastavenie je štandarde zapnuté, ale v prípade, ak ide napr. o vnútropodnikové faktúry, na ktorých nie je potrebné tlačiť pečiatku, je možné zaškrtnutie zrušiť.

Nastavenie sa premietne na tlačové zostavy Štandardná faktúra - material dizajn a Zahraničná štandardná faktúra - material dizajn.

Faktúry – Pravidelná fakturácia

Proces pravidelnej fakturácie dáva ako meno vystaviteľa faktúr používateľa, ktorý faktúry vygeneruje. Keďže je proces automatický, prednastavený je používateľ ana. Aby bolo na faktúre reálne meno zamestnanca spoločnosti odporúčame, aby bolo v hlavičkách pravidelných faktúr vyplnené prihlasovanie meno používateľa v poli Zodpovedná osoba (login).

Oproti predchádzajúcim verziám bolo pole „Zodpovedná osoba (login) “ upravené na rozklikávacie políčko, ktoré ponúka zoznam používateľov.

Faktúry – Výstup C42 Podklady pre fakturáciu za hybridnú poštu

Do výstupu C42 Podklady pre fakturáciu za hybridnú poštu je doplnený súčet sumy s DPH podľa faktúry aj s vysvetlivkami.

Faktúry – Rozdelenie riadkov analýz

Funkčnosť "Rozdeľ na viac riadkov", ktorá automaticky rozdelí riadky analýz na viac riadkov podľa automatického delenia definovaného pri odbernom mieste, bola doplnená aj do modulu FINUS.

Nastavenie sa nachádza v časti Faktúry – Riadky faktúr – pole Rozdeľ na viac riadkov.

Faktúry – Externé schvaľovanie

V prehľadovom okne Prehľad hlavičiek faktúr bol doplnení stĺpec Externé schválenie. Údaje sa zobrazujú v troch farbách: Neurčené (bezfarebne), Odoslané na schválenie (červená), Schválená (zelená).

Taktiež bol pridaný nový parameter na voľbu stavu schválenia s možnosťami Všetky faktúry, Neurčené, Odoslané na schválenie, Schválená.

Faktúry – Zápočet faktúr

Vzájomné započítavanie faktúr bolo rozšírené aj o jednostranné započítanie faktúr s dobropisom, t.j. započítať sa môžu aj dodávateľské faktúry s dodávateľskými faktúrami a odberateľské s odberateľskými.

Zápočet sa nachádza v okne Faktúry – Zápočet.

Po zaevidovaní zápočtov je možné prejsť k spusteniu započítania. Proces sa spúšťa ikonou potrebné spustiť nad otvoreným oknom Zápočet.

Následne je možné skontrolovať bilanciu jednotlivých faktúr a zaúčtovať interný doklad, ktorý sa vytvorí spustením procesu.

Platobný styk  - Inteligentné párovanie

Inteligentné párovanie je funkcia pri pravidelnej platbe, kde automatické párovanie nevie identifikovať platbu cez VS, KS a pod. Ak si používateľ raz takúto platbu identifikuje ručne, teda priradí typ pohybu, pri nasledovnej platbe systém rozpozná (naučí sa) ako sa tieto platby riešili v minulosti a bude ich párovať aj v budúcnosti rovnako.

Inteligentné párovanie prebieha v rámci automatického párovania ako posledný krok. Ak systém automaticky nič nenašiel, preveruje, či taký pohyb v minulosti na účte nenastal (max 1 rok spätne).

Kontroluje variabilný symbol bez ohľadu na sumu. Z nájdeného riadku výpisu sa prenesie informácia o určenom pohybe a párovacom symbole.

Informácia o tom, ako sa platba systémom spárovala na typ pohybu, je v riadku výpisu. Sú možnosti ručný, automaticky, naučený alebo neurčený v prípade, že sa platba nedala žiadnym spôsobom identifikovať.

Platobný styk – C1 Prehľad pohybov na jednom bankovom účte

Vo výstupe C1 Prehľad pohybov na jednom bankovom účte cez pridaj parameter je pridaná nová možnosť „Smer“.

Pri parametri "P" sa zobrazia všetky príjmové typy pohybov a pri "V" výdajové typy pohybov.

Účtovníctvo – F5 Vytvorenie príkazu na úhradu z interného dokladu

V účtovníctve, do proces F5 Vytvorenie príkazu na úhradu z interného dokladu, sa do parametrického okna pridali dve možnosti pri zvolení parametra „Uhradiť“. Pri výbere „Na zadaný účet“ sa vytvorí príkaz na úhradu z účtu v hlavičke ID na zadaný účet v parametri procesu.

Pri výbere „Na účty stredísk“ sa vytvorí príkaz na úhradu z účtu v hlavičke ID na účty stredísk/objektov.

Účtovníctvo - Účtovanie Interných dokladov vzhľadom na objednávky

K zaúčtovaniu interných dokladov, ktoré sú vytvorené s väzbou na objednávku, je doplnená možnosť účtovať po objednávkach. Tj. do účtovného dokladu sa riadky spočítajú podľa príslušnosti k objednávke.

Nastavenie sa nachádza v Nastaveniach subjektu v záložke Nastavenia účtovania.

Registratúra – Proces A01 Uzávierka roka

Do procesu A01 Uzávierka roka bola pridaná nová možnosť prenosu údajov do nového roka. Nový parameter "Preniesť neuzavreté záznamy bez spisu" prenesie do ďalšieho roka aj neuzavreté záznamy bez spisu.

CRM

Pribudlo používateľské nastavenie na záložke CRM na zobrazenie údajov zmluvy do okna Zmluvy do voliteľných stĺpcov. Dá sa použiť na vytiahnutie hodnôt zo záložky finančné položky.

DOMUS

Pasporty – Výberové konanie

Do editovacieho okna Výberové konanie je „Dátum do“ automaticky vkladaný ako „Dátum od“ plus 6 mesiacov. Okrem toho pribudli tlačidlá na uľahčenie vypĺňania dátumu do, ktoré navýšia dátum od o príslušný počet mesiacov a upravia dátum do.

Pasporty – písomne hlasovanie

Bola pridaná nová „Operácia„  pre pregenerovanie zoznamu hlasujúcich.

Evidenciu „zoznam hlasujúcich“ nie je možné ručne upravovať. Ak je potrebné zoznam zmeniť, požadované zmeny sa urobia v evidencii užívateľov/vlastníkov a následne sa zapracujú cez operácie "Pregenerovanie zoznamu hlasujúcich", ktorá sa nachádza v edit okne hlasovania.

 

Platby – Evidencia platieb

Do parametrickej časti okna Evidencia platieb bolo doplnené filtrovanie podľa dátumu platnosti užívateľov.

Merače – Evidencia odpočtov

V Evidencii odpočtov pribudla možnosť „Zobraz platné merače“, ktorá zobrazí aktuálne platné merače.

Merače - RadioModul

Pri pridávaní nového merača sa automaticky vyplnia aj polia „Dátum montáže“ a „Kód typu“.

Merače - Plusfunkčnosť – proces B10b – Elektronický import odpočtov PDA

Do procesu B10b Elektronický import odpočtov PDA bola dopracovaná možnosť filtrovania importovaných záznamov podľa druhov meračov.

Merače – Nová evidencia dennostupňov

Evidencia dennostupňov slúži na výpočet klimatického faktora.

Nachádza sa v menu Merače -> Číselníky -> Dennostupne. Po kliknutí na položku Dennostupne sa zobrazí okno na evidenciu dennostupňov.

Okno pozostáva z parametrickej časti – vyberá sa rok, za ktorý sa zobrazia evidované dennostupne a z editovateľnej tabuľky, z ktorej je možné čítať ale aj zapisovať údaje o dennostupňoch.

Tabuľka pozostáva zo 14 stĺpcov:

  • kraj – hodnoty dennostupňov sú evidované vždy po krajoch,
  • ročná hodnota – hodnota dennostupňov (za celý rok naraz)
  • hodnoty po mesiacoch.

Ročná hodnota má väčšiu prioritu ako mesačné hodnoty. Teda ak je zadaná ročná hodnota, mesačné hodnoty sa pri výpočte klimatického faktora neberú do úvahy. Ak je zadaná ročná hodnota, mesačné hodnoty budú v tabuľke preškrtnuté. Ak ročná hodnota nie je v riadku zadaná, mesačné hodnoty nebudú preškrtnuté.

Service Desk – Ekonóm objektu

Pri vytváraní a úprave požiadaviek cez Service Desk v sekcii „Vystavené na“ pribudlo pole „Ekonóm objektu“.

Service Desk – Nahlásil 

Pri zadávaní novej internej požiadavky sa do príslušných polí automaticky predvyplní meno aktuálneho prihláseného užívateľa spolu s aktuálnym dátumom.

Service Desk – Vystavené na

Pri zadávaní novej požiadavky cez Service Desk sa po zvolení konkrétneho zástupcu v časti „Nahlásil“ automaticky podľa neho vyplní časť „Vystavené na“.

Service Desk – Typ požiadavky

Pri manuálnom pridávaní požiadavky cez Service Desk sa automaticky predvyplnia "Typ požiadavky" podľa poslednej pridanej požiadavky.

Merače – Výstup C1a Prehľad spotreby vody po objektoch za obdobie

Na výstupe C1a Prehľad spotreby vody po objektoch za obdobie sa zobrazujú obdobia, pre ktoré je výstup vytvorený.

Merače – Výstup C2a a C8

Na výstupy C2a a C8 bola pridaná informácia o období, pre ktoré je výstup určený.

Merače – Plusfunkčnosť – B14 Import odpočtov z EWM

Rozšírenie importu odpočtov z EWM na 18 mesiacov spätne (pokiaľ sú k dispozícii) s možnosťou dátumového obmedzenia rozsahu importu.

Merače – Plusfunkčnosť B15 Import odpočtov CSV

Na výstup B15 - Import odpočtov CSV bol pridaný celý riadok s informáciou o tom, ktorý riadok sa nepodarilo naimportovať.

V prípade, ak bol napr. zadaný chybný merač, tak sa vypíše v časti „D. Nenašiel sa merač“. Doplnený riadok: “neimportovaný riadok:“, ktorý bude vyplnený riadkom (textom), ktorý bol zadaný v súbore, ktorý sme importovali.

 

Do parametrického okna procesu B15 je pridaná možnosť zadať hranicu prevýšenia spotreby.

Proces porovná vyplnené číslo v tomto parametrickom okne s číslom evidovaným po naimportovaní v Evidencii odpočtov v stĺpci „Rozdiel“. Ak nemáme žiadny predchádzajúci odpočet, čiže nevieme porovnať prevýšenie, tak to prekročenie nie je.

V prípade, že pri importovaní odpočtu spotreba na merači prekročí zadanú hranicu, na výstupe sa zobrazí: „Na merači <číslo merača> navýšená spotreba mimo zadanú hranicu. Odpočet môže byť chybný!“. Všetky upozornenia tohto typu sa na výstupe zobrazia v samostatnom bloku, ktorý sa bude nazývať „Kontrola navýšenia rozdielu“.

MZDY

Daňový bonus

Zapracovanie systému poukázania sumy rozdielu z daňového bonusu a zamestnaneckej prémie na mesačnom daňovom prehľade (výkaz aj export).

Novinku je možné aktivovať vždy na konci aktuálneho štvrťroku pomocou nových parametrov.

RLFO

Bol aktualizovaný export registračného listu fyzickej osoby na verziu 2023.

V rámci novinky bola aktualizovaná "Prihláška" a "Zmena" - bolo doplnené prihlásenie OOP pre dohody s aktívnou výnimkou na prelome roka 2022/2023.

Túto prihlášku je povinnosť poslať do SP pre všetkých PPV zamestnancov ktorí si chcú uplatniť odvodovú úľavu (po starom: výnimku z platenia odvodov, po novom: OOP) aj v roku 2023 - t.j. pre študentov a dôchodcov.

Bolo zapracované pod novým typom výberu typu RLFO na okne generovania RLFO:  "Prihláška na OOP dohodárom s výnimkou na prelome 2022/2023". Zamestnanci ktorí majú výnimku ku koncu 2022 a nebudú prihlásení do konca roka 2023 na OOP nebudú môcť si uplatniť OOP na obdobie 01/2023. OOP je možné aj dodatočne prihlásiť od roku 2023 pomocou RLFO zmeny.

Do systému bola zapracovaná RLFO zmena na začiatok a na koniec obdobia OOP pod názvami:

    "Zmena OOP začiatok"

    "Zmena OOP koniec"

Čestné prehlásenia na OOP zapracované v rámci plánovanej legislatívnej verzie (začiatkom januára 2023).

Zmena sa týka iba procesného riešenia RLFO, designovaný výstup RLFO bude k dispozícií tiež v plánovanej legislatívnej verzie (začiatkom januára 2023).

Stravné

Opatrenie MPSVaR SR č. 432/2022 Z.z. o sumách stravného mení sumy stravného, opatrenie je účinné od 1.1.2023.

 

Sumy stravného od 1.1.2023

Stravné pri pracovnej ceste 5-12 hod : 6,80 € (do 31.8.2022 bolo 6,40 €)

Stravné pri pracovnej ceste nad 12 hodín do 18 hod : 10,10 € (do 31.8.2022 9,60 €)

Stravné pri pracovnej ceste nad 18 hodín : 15,30 € (do 30.4.2022 14,50 €)

 

Z vyššieho vyplýva:

Minimálna hodnota stravnej poukážky alebo finančného príspevku je 75 % z 6,80 € = 5,10 € (do 31.12.2022 4,80 €)

Minimálny príspevok stravnej poukážky alebo finančného príspevku je 55 % z 4,80 € = 2,81 € (do 31.12.2022 2,64 €)

Maximálny príspevok zamestnávateľa stravnej poukážky alebo finančného príspevku je 55 % z 6,80 € = 3,74 € (do 31.12.2022 3,52 €)

 

Ak ste na hranici dotknutých čísel, tak v stálych zložkách/zrážkach je potrebné ukončiť  platnosť s pôvodnými hodnotami k 31.12.2022 a nahrajte nový alebo skopírovaný záznam s novými hodnotami od 1.1.2023.