Podnikové informačné a ekonomické systémy

Modul FINUS - komplexný ekonomický systém

FINUS predstavuje komplexný ekonomický systém umožňujúci viesť podvojné účtovníctvo s podporou fakturácie, predaja, skladov, evidencie majetku, CRM, banky, pokladne a dopravy. Podporuje neobmedzený počet
účtovných subjektov spravidla spoločenstvá vlastníkov bytov. 

Prostredníctvom modulu FINUS sú k dispozícii okamžité informácie o platobnej disciplíne, plnení plánu alebo hospodárskom výsledku v jednotlivých častiach firmy.

Umožňuje správu všetkých činností organizácie, od príjmu záväzkov, ich vnútorného rozdelenia a zaevidovania, cez výdaj materiálu a služieb na zabezpečenie zákaziek až po vystavenie zodpovedajúcich pohľadávok.
Pozrite si reálnu ukážku zo systému.

MODUL MZDY A PERSONALISTIKA

Modul Mzdy a personalistika zaisťuje výpočet miezd v zmysle platnej legislatívy od personálnej evidencie, dochádzky, samotného výpočtu miezd, vykazovania až po ich automatické zaúčtovanie za zamestnancov spoločnosti, zástupcov vlastníkov či odmeny štatutárnym zástupcom spoločenstiev vlastníkov bytov. Samozrejmosťou je generovanie príkazov na úhradu.

Moduly FINUS a Mzdy predstavujú všeobecne použiteľný ekonomický systém, ktorý používajú aj účtovnícke spoločnosti, personálne agentúry a pod.
Pozrite si reálnu ukážku zo systému.

 

Naše inovácie pre podnik a ekonomiku

eFINUS a eMzdy v mobilnom telefóne

Všetky agendy súvisiace so správou priestorov ale aj personalistikou, mzdami, fakturáciou, skladmi či evidenciou majetku môžete jednoducho manažovať aj pomocou svojho mobilného telefónu. 

Digitálne podpisovanie zmlúv a dokumentov

Implementácia nášho ďalšieho riešenia Signatus ku FINUSu a Mzdám umožňuje digitálne podpisovanie dokumentov. Okrem zvýšenej efektivity odpadá problém s papierom či archiváciou.

Zásielky online

Používateľ systému sa môže sám rozhodnúť, akou formou poslať poštové zásielky svojim klientom. Tlač, obálkovanie a hromadný podaj na poštu sa stáva prežitkom. Nevyhnutnosťou je hybridná pošta či elektronická fakturácia.