DOMUS novinky září 2022

06.10.2022

Informační systém DOMUS pro správu bytů a nebytových prostor a ERP systém FINUS neustále zapracovávají novinky kvůli aktuálnosti systému. 

Informace jsou určeny zejména pro specialisty pracující s informačním systémem DOMUS nebo FINUS.

Účetnictví - Deník - Kontrola období v roce

Kontrola datumů v účetním dokladu koromě dokladu počátečních stavů saldo-konto. Pokud se nepoužívá hospodářský rok, je to v rámci běžného roku, jinak v rámci období hospodářského roku.

Kontrola se zapíná v nastavení roku, v záložce Účetnictví: "Kontrolovat datumy účet. období" (obr. vpravo)

V případě nastavení kontroly systém upozorní pokud se období, do něhož se má účtovat, neshoduje s obdobím evidence.

Účetnictví – výstup  A84 – Inventarizace pohledávek přes saldo-konto

Do parametrického okna Výstupu A84 Inventarizace pohledávek přes saldo-konto byl přidán nový parametr „emailová adresa“.

Zadaný e-mail se následně zobrazí ve výstupu. Pokud není vyplněný v parametrickém okně, tak se převezme podle přihlašovacího jména. Tato funkčnost platí i pro telefonní číslo (obr. vlevo).

Účetnictví – Roční uzávěrka

Do okna Roční uzávěrka přidána nová možnost filtrování a to parametr „Skupina subjektů“. Pomocí skupin subjektů je možné rychleji a efektivněji spustit celý proces uzavírání účtů za zvolené účetní období (obr. vpravo).

Banka – středisková úhrada Dodavatelských faktur

Zapracována změna zjišťování střediska při úhradě vícestřediskové dodavatelské faktury. Středisko se určuje podle bankovního účtu, z něhož je faktura hrazena.  

Uvedená úprava byla dopracována z důvodu eliminování pracnosti s bankovními výpisy. Dosud se při importu bankovních výpisů u automatického párování naplnilo vždy jen první středisko.

Banka – výstup A99 Přehled příkazů k úhradě

Do výstupu A99 Přehled příkazů k úhradě se doplnila nová možnost zobrazení údajů a to Středisko bankovního účtu.

Středisko se zjišťuje podle debetního bankovního účtu z části Předkontace (obr. vlevo).

Revize - rozšíření poruch

Přidáno nové nastavení pro Revize, které umožňuje přísnější kontrolu při vyplňování průběhu revizí, jako např. výběr výsledku, povinné přiložení protokolu, automatické přidání  prázdných záznamů poruch podle celkového počtu poruch, dialogová okna pro potvrzení výsledku revize/odstranění poruchy.

Přidání 2 sloupců, které zobrazují celkový počet poruch a celkový počet neodstraněných poruch (obr. vpravo). 

Při evidování průběhu revize „provedení“ je přidán parametr Výsledek revize. Dále je nutné vložení protokolu o provedené revizi.

Právní - výpočet úroku z prodlení

Dopracovaly se úpravy do okna Civilní spory, aby se dal načíst předpis penále a úhrady penále evidované v Evidenci plateb.

Upravil se i zápis penále do evidence plateb přes tlačítko Zapsat penále do plateb.

Tímto způsobem se dá penále vypočítané mimo Domus zapsat do žaloby, do pole penále, a zároveň do evidence plateb (obr. vlevo).

Následně, když dojde k úhradě penále a částka se zapíše do evidence plateb na evidenční účet penále a bude přiřazena k předpisu penále, automaticky se přenese i do žaloby na záložku úhrady a v hlavičce do pole Uhrazené penále.

Platby - výstup G01 Inventarizace účtu - porovnání s účetnictvím

Ve výstupu G01 je rozšířen výběr v poli Údaje z Finusu přebírat o možnost "ze všech subjektů". U této možnosti se převezmou údaje ze všech subjektů, ve kterých se nachází středisko objektu.

Platby – pŘIŘAZOVÁNÍ PLATEB

Do číselníku Druhy nákladů a plateb je přidáno pro určení, zda se mají v procestu přiřazování plateb zohlednit "Budoucí dluhy". Pole je přístupné jen pro nastavení způsobu sledování konta "přiřazování plateb".

Tato možnost určuje, zda se budou hradit i dluhy v Evidenci plateb, které mají datum splatnosti po měsíci, než je měsíc platby. Úprava se týká procesu E70 Přiřazení plateb a automatického přiřazování.

Platby – přiřazování plateb II.

Pokud je v číselníku Druhy nákladů a plateb zvolená možnost "Částka dluhu (aktuálního i staršího) se musí shodovat s výškou platby", tak se platby budou přiřazovat jen pokud je částka platby STEJNÁ s hodnotou "Nepřiřazené" v Evidenci plateb.

Toto nastavení je přístupné jen u přirazování plateb a bylo zapracováno pro potřeby přiřazování úhrad, kde je částka dluhu stejná s částkou úhrady.  

Roční vyúčtování – Číselníky – Texty pro roční vyúčtování

Přidána možnost vytvářet a filtrovat texty výstupů pro Roční vyúčtování přímo v číselníku v záložce Roční vyúčtování.

Text se dá nastavit na konkrétní rok a v tom případě se ve výstupech nabídne jen v roce vyúčtování, k němuž je text přiřazený. Text s nevyplněným obdobím vyúčtování se nabízí v každém roce.

V textech výstupů ve spodní časti okna je rozšířena možnost vytváření textu z "objekt" na "objekt","více objektů","dodavatel".

Roční vyúčtování - výstup A11a Vyúčtování uživatele – material design

Ve výstupních sestavách "A11a Vyúčtování uživatele - material design" a "A15 Vyúčtování uživatele s DPH standard" se upravilo zjišťování "Zdroje tepla". Odběrné místo, ze kterého se přebírá odevzdávací stanice tepla (OST), se zjišťuje na analýzách, jejichž kódové označení začíná na UK (ústřední topení). Upřednostňuje se analýza, která má kód UKvar. Zároveň je doplněna podmínka, že období platnosti odběrného místa musí spadat do období vyúčtování. Účelem je zahrnout i evidování nákladů na vytápění jen na analýze UK, t. j. bez členění na variabilní a fixní náklady. Je to vhodné pro případ evidování domovní kotelny. 

Roční vyúčtování  – výstup A11a Vyúčtování uživatele – material design II.

Ve výstupu "A11a Vyúčtování uživatele - material design" je upravena tabulka odečtů měřičů studené a teplé vody (SV a TV).

  1. Sloupec "Rozdíl stavů" se dosud zobrazoval, jen když byl způsob výpočtu spotřeby OK. Po úpravě se rozdíl stavů zobrazí i tehdy, když je součet rozdílů stavů shodný s vypočítanou spotřebou.
  2. Popisek "** odborný odhad" je změněn na "** Stanovené přepočtem, příp. odborný odhad". Je to z důvodu upřesnění odečtu, který není zjištěn korektním odečtením stavu.

Měřiče – výstup C4c Porovnání spotřeby za 2 roky po uživatelích

Do výstupu C4c Porovnání spotřeby za 2 roky po uživatelích byla přidána možnost stránkování po objektech.

Měřiče – Evidence měřičů

Do oken v Evidenci měřičů v editu a v Evidenci těles je přidáno zobrazení plochy místností.

Domus – Správa portálu poschodech.cz

Doplnění datumů přistěhování a odstěhování uživatelů do okna Správa portálu (resp. období platnosti v případě domovních funkcionářů):