DOMUS novinky červen 2022

15.07.2022

DOMUS

Informační systém DOMUS pro správu bytů a nebytových prostor neustále zapracovává novinky kvůli aktuálnosti systému. 

Informace jsou určeny zejména pro specialisty pracující s informačním systémem DOMUS nebo FINUS.

Finus / Domus  – export pŘiložených dokumentŮ

Z důvodu zjednodušení práce s více dokumenty (připojenými například k faktuře) byla zapracována možnost exportovat současně všechny dokumenty patřící k evidenci. Export přiložených dokumentů je možné vyexportovat dvěma způsoby:

  1. Z detailu dokumentů nad konkrétním záznamem - v okně přiložených dokumentů přibylo nové tlačítko „Stáhni“, pomocí něhož se na zvolený disk vyexportují přiložené dokumenty (obr. vpravo)
  2. Z některých prohlížecích oken - například z oken Příkazy k úhradě, Objednávky, Skladové doklady, Faktury, Platební a Účetní doklady, přibylo nové menu „Stáhnout přiložené dokumenty“ nebo je možné použít Export – Přiložené dokumenty. Vyexportují se všechny dokumenty přiložené k danému záznamu.

Faktury – VYTVOření OPAČNé FAKTuRY 

Funkce se využívá k vytvoření opačné faktury k vyznačené faktuře. Tj. pokud je označena odběratelská faktura, tak s použitím této funkce je možné vytvořit dodavatelskou fakturu.

Pro vytvoření opačné faktury byla do parametrického okna doplněna možnost "Ponechat datumy podle zdroje". Při označení tohoto parametru se do opačné faktury vloží datumy z opačné faktury. Pokud parametr nebude označený, tak se datumy přenesou s ohledem na uživatelské nastavení datumů pro kopie faktur.

Vytvoření opačné faktury se nachází nad evidencí Přehled hlaviček faktur přes možnost Operace – Vytvoř opačnou fakturu.

Majetek – odpisy

V rámci zjednodušení evidování odpisů byla vytvořena nová možnost pro přerušení daňového odpisového plánu. Kromě existujícího procesu C1 - Přerušení daňových odpisů, je možné odpisy majetku přerušit na 1 rok zaevidováním Pohybu majetku. Tento pohyb se neúčtuje. Zadává se datum posledního dne v roce např. pro rok 2021 se zadá datum 31.12.2021. Po uložení se do daňových odpisů vloží záznam s nulovou hodnotou.

Pokud mají být odpisy přerušeny na delší období, je potřebné zaevidovat opětovnou změnu nebo použít proces C1 - Přerušení daňových odpisů. Přerušení je možné provést pouze pro hmotný majetek.

Finus / DOMUS - Zaúčtování uzávěrkových dokladů

Pro opakující se otázky spojené s účetními a interními doklady, které jsou vytvářeny z DOMUSu po zaúčtování uzávěrkových dokladů, se upravilo vytváření interních dokladů z Plateb.

Doklad se vytvoří s příznakem X (v prohlížecím okně), tj. nebude možné takto vytvořený doklad odúčtovat. V editovacím okně interního dokladu je doklad označený jako PS (počáteční stav).

Roční vyúčtování – Přehledová sestava vyúčtování prostor

Upravila se výstupní sestava "B26 Přehled vyúčtování prostor" pro zefektivnění kontroly. Do parametru "V druhém a třetím sloupci zobrazovat" je přidána nová možnost "Náklady spolu, Předpis spolu, Platby spolu, Vyúčtování (vůči platbám), Zůstatek k (s vyúčtováním), Částka nezobr. pol.". Po zvolení tohoto tohoto parametru se v součtových údajích zobrazí zvolené údaje. Tato možnost je použitelná jen při používání dělení nebo přiřazování plateb, viz. obrázek vpravo.

Pasporty – Export seznamu uživatelů pro rozúčtovací společnosti

Bylo zapracováno více úprav do exportovací procedury, která slouží jako podklad pro rozúčtovací společnosti.

Ve vyexportovaném souboru se nachází seznam uživatelů s plochami jejich prostor podle zvolených parametrů.

Byla přidána možnost zadat podíl na vytápěných společných prostorách formou rozpočítání z evidované vytápěné plochy společného prostoru objektu.

Společné prostory musí být zaevidovány jako prostory objektu typu "Společný prostor" a musí mít vyplněný ten typ plochy, který je v parametrickém okně procesu označený jako "vytápěná plocha".

Rozpočítání znamená, že každému exportovanému prostoru se vypočítá podíl na této vytápěné ploše společného prostoru. Podíl se počítá podle plochy, která je na to zadaná  v paralelním okně.

Uživatelé – Univerzální textový výstup

Do výstupu A14 - Univerzální textový výstup za uživatele jsou dopracována další mřížkově řídící slova.

  • e-mail subjektu - #subjekt_email
  • telefon subjektu - #subjekt_tel
  • informace o subjektu - #subjekt_info1

Poschodech – nový výstup seznam uživatelů

Je vytvořen nový výstup na portál poschodech.cz s názvem „Seznam uživatelů“. Seznam zobrazí aktuální uživatele příslušného domu. Výstup je možné aktivovat i pro domovní funkcionáře a i pro všechny uživatele. V parametrech výstupu je možné určit, zda se má zobrazit i číslo a e-mail uživatele.

Mzdy – zjednodušená evidence přidávání práv

Okno evidence a přidávání práv je vylepšeno nejen vzhledově, ale i funkčně. Touto funkcionalitou se sjednotila evidence přístupových práv v celém informační systému.