Novinky verze DOMUS 11

08.12.2022

Závěr roku 2022 je určen nové verzi DOMUS 11. Ta přináší mnoho vylepšení a významných změn, které posouvají software DOMUS jednodušeji a účelněji k uživateli.

 

Představujeme hlavní změny nové verze.

Informační software DOMUS

Datové schránky

Správa datových schránek byla integrována přímo do informačního softwaru.  

Více informací o datových schránkách najdete v tomto článku.

Klávesové zkratky

V nové verzi IS DOMUS lze ve všech modulech použít klávesové zkratky  pro posouvání aplikace nebo okna pracovní plochy podle funkčností Windows.

 

Řazení sloupců

Po kliknutí na hlavičku sloupce se seřadí záznamy vzestupně. Nově, po opětovném kliknutí na hlavičku sloupce, se seřazení záznamů otočí (vzestupně --> sestupně, sestupně --> vzestupně).

Generování PDF

Nový způsob generování PDF, bez potřeby virtuální tiskárny a další instalace Ghostscript.

Poznámky

Nový systém interních poznámek v rámci záznamu. Interní poznámky lze vkládat v  evidencích ve kterých lze vkládat i dokumenty. U vložených dokumentů se zobrazuje hvězdička, u vložených interních poznámk se zobrazuje tečka.

Poznámky lze vložit pomocí „Vlož / otevři pozn.“.

FINUS

Otevřené bankovnictví / Open banking

Bylo zapracováno propojení účtů prostřednictvím API rozhraní České spořitelny.

Více o otevřeném bankovnictví.

Stavy dokladů

Rozšíření možnosti používání stavů dokladů o platební doklady, tj. bankovní výpisy, pokladní doklady a interní doklady.

Stav dokladu se chápe jako označení stupně rozpracování dokladu. Stavy dokladů byly dopracovány pouze pro dodavatelské a odběratelské faktury. Ve stavech dokladů se zaevidují všechny stavy, kterými má projít proces schválení dokladů. Stavy dokladů se mohou vytvářet na různé subjekty - tzn. v každém subjektu může být jiný proces schvalování s různými stavy.

Po nastavení stavů dokladů se již nepoužívají standardní stavy (Potvrzený, Nepotvrzený, Smazaný).

 

Ulož do subjektů

V evidenci Uživatelská nastavení a Nastavení subjektu lze měněné údaje uložit hromadně buď do „Mých subjektů“ nebo do vybrané skupiny subjektů.

Tato hromadná synchronizace je dostupná přes ikonku „Ulož do“.

Faktury – Tisk razítka

Bylo dopracováno nové nastavení v číselných řadách pro odběratelské faktury „Tisk razítka v tisk. výstupu material design“. Uvedené nastavení je standardně zapnuto, ale v případě, že  jde např. o vnitropodnikové faktury, na kterých není třeba tisknout razítko, lze zaškrtnutí zrušit.

Nastavení se promítne na tiskové sestavy Standardní faktura - material design a Zahraniční standardní faktura - material design.

Faktury – Pravidelná fakturace

Proces pravidelné fakturace dává jako jméno vystavitele faktur uživatele, který faktury vygeneruje. Jelikož je proces automatický, přednastavený je uživatel ana. Aby bylo na faktuře reálné jméno zaměstnance společnosti doporučujeme, aby bylo v hlavičkách pravidelných faktur vyplněno přihlašování jméno uživatele v poli Odpovědná osoba (login).

Oproti předchozím verzím bylo pole „Zodpovědná osoba (login) “ upraveno na rozklikávací políčko, které nabízí seznam uživatelů.

Faktury – Výstup C42 Podklady pro fakturaci za hybridní poštu

Do výstupu C42 Podklady pro fakturaci za hybridní poštu je doplněn součet částky s DPH dle faktury i s vysvětlivkami.

Faktury – Rozdělení řádků analýz

Funkčnost "Rozděl na více řádků", která automaticky rozdělí řádky analýz na více řádků podle automatického dělení definovaného při odběrném místě, byla doplněna i do modulu FINUS.

Nastavení se nachází v části Faktury – Řádky analýz – pole Rozděl na více řádků.

Faktury – Externí schvalování

V přehledovém okně „Přehled hlaviček faktur“ byl doplněn sloupec Externí schválení. Údaje se zobrazují ve třech barvách: Neurčeno (bezbarvé), Odesláno ke schválení (červená), Schváleno (zelené).

Také byl přidán nový parametr pro volbu stavu schválení s možnostmi Všechny faktury, Neurčeno, Odesláno ke schválení, Schváleno.

Faktury – Zápočet faktur

Vzájemné započítávání faktur bylo rozšířeno i o jednostranné započítání faktur s dobropisem, tj. započítat se mohou i dodavatelské faktury s dodavatelskými fakturami a odběratelské s odběratelskými.

Zápočet se nachází v okně Faktury - Zápočet.

Po zaevidování zápočtů lze přejít ke spuštění započtení. Proces se spouští ikonou Procesy v záložce Odběratelské faktury pod názvem Vygenerování zápočtu. Proces je třeba spustit nad otevřeným oknem Zápočet.

Následně je možné zkontrolovat bilanci jednotlivých faktur a zaúčtovat interní doklad, který se vytvoří spuštěním procesu.

 

Faktury – proces B17 Vytvoření dodavatelské faktury z odběratelské faktury

Proces upraven tak, aby vytvořená odběratelská faktura z přijaté objednávky včetně přenesených řádků objednávky při generování dodavatelské faktury v daném subjektu pomocí procesu B17 přenesla i řádky odběratelské faktury. 

Dříve se tento proces používal jen nad odběratelskými fakturami, které byly vytvořeny z vydané objednávky.

Platební styk – C1 Přehled pohybů na jednom bankovním účtu

Ve výstupu C1 Přehled pohybů na jednom bankovním účtu přes přidej parametr je přidána nová možnost „Směr“ .

Při parametru "P" se zobrazí všechny příjmové typy pohybů a při "V" výdajové typy pohybů.

 

Platební styk  - Inteligentní párování

Inteligentní párování je funkce při pravidelné platbě, kde automatické párování neumí identifikovat platbu přes VS, KS a pod. Pokud si uživatel jednou takovou platbu identifikuje ručně, tedy přiřadí typ pohybu, tak při následující platbě systém rozpozná (naučí se) jak se tyto platby řešily v minulosti a bude je párovat i v budoucnu stejně.

Inteligentní párování probíhá v rámci automatického párování jako poslední krok. Pokud systém automaticky nic nenajde, prověřuje, zda takový pohyb v minulosti na účtu nenastal (max. 1 rok zpětně).

Kontroluje variabilní symbol bez ohledu na částku. Z nalezeného řádku výpisu se přenese informace o určeném pohybu a párovacím symbolu.

Informace o tom, jak se platba systémem spárovala na typ pohybu, je v řádku výpisu. Jsou možnosti ruční, automaticky, naučený nebo neurčený v případě, že se platba nedala žádným způsobem identifikovat.

Účetnictví – F5 Vytvoření příkazu k úhradě z interního dokladu

V účetnictví, do procesu F5 Vytvoření příkazu k úhradě z interního dokladu, se do parametrického okna přidaly dvě možnosti při zvolení parametru „Uhradit“.

Při výběru „Na zadaný účet“ se vytvoří příkaz k úhradě z účtu v hlavičce ID na zadaný účet v parametru procesu.

Při výběru „Na účty středisek“ se vytvoří příkaz k úhradě z účtu v hlavičce ID na účty středisek/objektů.

Účetnictví - Účtování interních dokladů s ohledem na objednávky

K zaúčtování interních dokladů, které jsou vytvořeny s vazbou na objednávku, je doplněna možnost účtovat po objednávkách. Tj. do účetního dokladu se řádky sečtou podle příslušnosti k objednávce.

Nastavení se nachází v Nastavení subjektu v záložce Nastavení účtování.

Registratura – Proces A01 Uzávěrka roku

Do procesu A01 Uzávěrka roku byla přidána nová možnost přenosu dat do nového roku. Nový parametr „Přenést neuzavřené záznamy bez spisu“ přenese do dalšího roku i neuzavřené záznamy bez spisu.

CRM

Přibylo uživatelské nastavení na záložce CRM pro zobrazení údajů smlouvy do okna Smlouvy do volitelných sloupců. Lze použít k vytažení hodnot ze záložky finanční položky.

DOMUS

Pasporty – Výběrové řízení

Do editovacího okna Výběrové řízení je „Datum do“ automaticky vkládáno jako „Datum od“ plus 6 měsíců. Kromě toho přibyla tlačítka k usnadnění vyplňování data do, která navýší datum od o příslušný počet měsíců a upraví „Datum do“.

Pasporty – Písemné hlasování

Byla přidána nová „Operace“ pro přegenerování seznamu hlasujících.

Evidenci „Seznam hlasujících“ nelze ručně upravovat. Pokud je třeba seznam změnit, požadované změny se provedou v evidenci uživatelů/vlastníků a následně se zapracují přes operace „Přegenerování seznamu hlasujících“, která se nachází v edit okně hlasování.

Platby – Evidence plateb

Do parametrické části okna Evidence plateb bylo doplněno filtrování podle data platnosti uživatelů.

Merače – Evidence odečtů

V Evidenci odečtů přibyla možnost „Zobraz platné měřiče“, která zobrazí aktuálně platné měřiče.

Měřiče - Plusfunkčnost - proces B10b - Elektronický import odečtů PDA

Do procesu B10b Elektronický import odpočtů PDA byla dopracována možnost filtrování importovaných záznamů podle druhů měřičů.

Platby – Proces B20 Export přeplatků různým finančním institucím

Do procesu bylo doplněno pole „Zpráva pro adresáta na poštovní složenku“. Vzniká tak možnost napsat uživatelům na složenku zprávu k vygenerovaným přeplatkům.
Zpráva může mít maximálně 60 znaků a zobrazí se pouze v případě, pokud má záznam finanční ústav „Pošta“.

Měřiče - RadioModul

Při přidávání nového měřiče se automaticky vyplní i pole „Datum montáže“ a „Kód typu“.

Měřiče – Nová evidence denostupňů

Evidence denostupňů slouží k výpočtu klimatického faktoru.

Nachází se v menu Měřiče -> Číselníky -> Denostupně. Po kliknutí na položku Denostupně se zobrazí okno pro evidenci denostupňů.

Okno se skládá z parametrické části (vybírá se rok, za který se zobrazí evidované denostupně) a z editovatelné tabulky (slouží k čtení ale i zápisu údajů o denostupních).

Tabulka sestává ze 14ti sloupců:

  • kraj – hodnoty denostupňů jsou evidovány vždy po krajích,
  • roční hodnota – hodnota denostupňů (za celý rok najednou)
  • hodnoty po měsících.

Roční hodnota má větší prioritu než měsíční hodnoty. Pokud je tedy zadána roční hodnota, měsíční hodnoty se při výpočtu klimatického faktoru neberou v úvahu. Je-li zadána roční hodnota, měsíční hodnoty budou v tabulce přeškrtnuty. Pokud roční hodnota není v řádku zadána, měsíční hodnoty nebudou přeškrtnuty.

Měřiče – Výstup C1a Přehled spotřeby vody po objektech za období

Na výstupu C1a Přehled spotřeby vody po objektech za období se zobrazují období, pro která je výstup vytvořen.

Měřiče – Výstup C2a a C8

Na výstupy C2a a C8 byla přidána informace o období, pro které je výstup určen.

Měřiče – Plusfunkčnost – B14 Import odečtů z EWM

Rozšíření importu odpočtů z EWM na 18 měsíců zpětně (pokud jsou k dispozici) s možností datumového omezení rozsahu importu.

Měřiče – Plusfunkčnost B15 Import odečtů CSV

Na výstup B15 - Import odpočtů CSV byl přidán celý řádek s informací o tom, který řádek se nepodařilo naimportovat.

V případě, že byl např. zadaný vadný měřič, tak se vypíše v části „D. Nenašel se měřič“. Doplněný řádek : „neimportovaný řádek: “, který bude vyplněný řádkem (textem), který byl zadán v souboru, který jsme importovali.

Do parametrického okna procesu B15 je přidána možnost zadat hranici převýšení spotřeby.

Proces porovná vyplněné číslo v tomto parametrickém okně s číslem evidovaným po naimportování v Evidenci odečtů ve sloupci „Rozdíl“. Pokud nemáme žádný předchozí odečet, čili neumíme porovnat převýšení, tak to překročení není.

V případě, že při importování odečtu spotřeba na měřiči překročí zadanou hranici, na výstupu se zobrazí: „Na měřiči <číslo měřiče> navýšená spotřeba mimo zadanou hranici. Oečet může být chybný!“. Všechna upozornění tohoto typu se na výstupu zobrazí v samostatném bloku, který se bude nazývat „Kontrola navýšení rozdílu“.

Service Desk – Ekonom objektu

Při vytváření a úpravě požadavků přes Service Desk v sekci „Vystaveno na“ přibylo pole „Ekonom objektu“.

Service Desk – Nahlásil 

Při zadávání nového interního požadavku se do příslušných polí automaticky před vyplní jméno aktuálního přihlášeného uživatele spolu s aktuálním datem.

Service Desk – Vystaveno na

Při zadávání nového požadavku přes Service Desk se po zvolení konkrétního zástupce v části „Nahlásil“ automaticky podle něj vyplní část „Vystaveno na“.

Service Desk – Typ požadavku

Při manuálním přidávání požadavku přes Service Desk se automaticky předvyplní "Typ požadavku" podle posledního přidaného požadavku.

Právní - Výstup A02 – Prohlášení o uznání dluhu

Byl vytvořen univerzální výstup "A02 Prohlášení o uznání dluhu". V této sestavě je možné využít volitelné texty a mřížkové syntaxe.

Roční vyúčtování - Vyhláška 376/2021 - Evidence textových položek + výstup

Do vyúčtovací sestavy "A11b Vyúčtování uživatele - material design" jsou zapracovány náležitosti podle vyhlášky 376/2021.

Pokud je parametr "Zobrazit Informace dle vyhlášky 269/2015 a 376/2021" zaškrtnutý, zobrazuje se na 3. straně sestavy.

Více se dočtete zde.

MZDY

Mzdy – Legislativní nárok na dovolenou a redukce nároku

Do evidence dovolených byly přidány nové sloupce. Tyto sloupce označují redukci dovolené u zaměstnanců, kterým byla dovolená redukována např. po načerpání delší dovolené a následném předčasném ukončení PPV nebo po dlouhodobé PN. Pole redukce je možné zapisovat v hodinách a ve dnech.

Mzdy - D17 Ohlášení plnění povinného podílu osob se ZTP

Oprava výpočtu hodnot v rámci "D17 - Ohlášení plnění povinného podílu osob se ZTP". Výpočet byl rozšířen o dynamické převzetí průměrných mezd v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí v dotčeném roce.

Mzdy – Nastavení odesílání VP

Zpřístupnili jsme různé doplňující nastavení pro odesílání výplatních pásek v části - Nastavení a číselníky v nastavení období.

Mzdy – Správa exekucí

Byla přidána nová srážka „Zpracovatelský poplatek za exekuci“. Výše tohoto poplatku je 50 Kč, lze změnit v ostatních nastaveních v aktuálním období. V případě nevyplnění nebo vyplněním nuly se poplatek neaplikuje na nenulové exekuce zadané po 1.1.2022.

Mzdy - NEMPRI propojení na období ONZ

Propojení evidence ONZ na export výkazu NEMPRI.

Nová funkcionalita bude aktivní po označení "zatržítka" propojení na parametrickém okně výkazu.